Euromonitor prognozuje 6-proc. wzrost wartości rynku alkoholi

Autor: Rzeczpospolita 21 grudnia 2011 09:21

W koń­czą­cym się ro­ku prze­zna­czy­my na pi­wo, wód­kę, wi­no i whi­sky - czy­li na naj­po­pu­lar­niej­sze al­ko­ho­le w na­szym kra­ju - nie­mal 38 mld zł - sza­cu­je fir­ma ba­daw­cza Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal - czytamy w Rzeczpospolitej.

W przy­szłym ro­ku war­tość ryn­ku po­win­na być we­dług jej ana­li­ty­ków o nie­co po­nad 2 mld zł, czy­li pra­wie 6 proc., wyż­sza. Wielkość rynku urośnie w tym cza­sie o 1,45 proc., do 4,2 mld li­trów.

Agne Ga­lin­ske z Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal tłu­ma­czy, że ta róż­ni­ca to efekt ro­sną­cej po­pu­lar­no­ści droż­szych trun­ków w Pol­sce. Kosz­tem m.in. wó­dek zy­sku­ją u nas głów­nie wi­na i whi­sky. Wiel­kość sprze­da­ży tej ostat­niej ma zwięk­szyć się w 2012 ro­ku o ok. 13, 5 proc. Na­to­miast wy­dat­ki na nią ma­ją uro­snąć, zda­niem Eu­ro­mo­ni­to­ra, o pra­wie 15 proc.

Szan­sy na szyb­ki roz­wój nie ma­ją już na­to­miast dwa naj­więk­sze seg­men­ty al­ko­ho­li w Pol­sce. Ry­nek pi­wa, któ­re­go war­tość we­dług Eu­ro­mo­ni­to­ra wy­nie­sie w tym ro­ku nie­speł­na 20 mld zł, w przy­szłym ro­ku uro­śnie w uję­ciu ilo­ścio­wym o 1,75 proc. To mniej, niż spo­dzie­wa się bran­ża - podaje "Rzeczpospolita".

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11084

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane