PARTNER PORTALU Partner portalu: Herosi Polskiej Przedsiębiorczości

Recesja w branży kosmetycznej

Autor: Rzeczpospolita 2 stycznia 2012 09:28

Sze­fo­wie firm ko­sme­tycz­nych, oce­nia­jąc sy­tu­ację w bra­nży, mó­wią w naj­lep­szym ra­zie o sta­gna­cji, a co­raz czę­ściej - o re­ce­sji. Co praw­da fir­my nie pod­su­mo­wa­ły jesz­cze wy­ni­ków grud­nia i przed­świą­tecz­nych za­ku­pów, ale na­stro­je w bra­nży war­tej po­nad 12 mld zł rocz­nie, nie są naj­lep­sze - podała Rzeczpospolita.

O się­ga­ją­cym 2-3 proc. spad­ku ko­sme­tycz­ne­go ryn­ku mó­wił juz Ma­rek Ma­ru­szak, pre­zes Ros­sman Pol­ska, pod­czas im­pre­zy z oka­zji otwar­cia 600. skle­pu sie­ci, któ­ra ze spad­ko­wym tren­dem ra­dzi so­bie zwięk­sza­jąc ofer­tę tań­szych pro­duk­tów pod wła­sną mar­ką - czytamy w "Rzeczpospolitej".

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9722

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 923188
Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane