PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Akcjonariusze Baltony chcą arbitrażu

Autor: Rzeczpospolita 5 marca 2012 09:01

Zarządca lotniska wypowiedział sieci Baltona umowy najmu wszystkich sklepów. Zdaniem Baltony to bezprawne. Akcjonariusze już wystąpili o arbitraż - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Do sądu trafił też wniosek o zablokowanie przebudowy obecnego Terminalu 1 na lotnisku.

Jak wy­ja­śnia prezes Baltony, fak­tycz­nym po­wo­dem wy­po­wie­dze­nia jest ko­niecz­ność opusz­cze­nia przez Bal­to­nę lo­ka­li w Ter­mi­na­lu 1 w związ­ku z je­go pla­no­wa­ną prze­bu­do­wą, któ­ra ma się roz­po­cząć w III kwar­ta­le. Jed­nak w umo­wach naj­mu lo­ka­li na lot­ni­sku w War­sza­wie pod­pi­sy­wa­nych w 2007, 2008 i 2011 r. nie ma na ten te­mat ani sło­wa, choć zda­niem spół­ki już wte­dy har­mo­no­gram in­we­sty­cji po­wi­nien być zna­ny.

Do są­du tra­fił wnio­sek o za­bez­pie­cze­nie rosz­czeń po­przez wstrzy­ma­nie pro­jek­tu prze­bu­do­wy lot­ni­ska. Sąd wy­dał już jed­no po­sta­no­wie­nie o za­bez­pie­cze­niu rosz­czeń spół­ki. Dwóch ak­cjo­na­riu­szy Bal­to­ny - z Cy­pru oraz z In­dii - zło­ży­ło też do Mi­ni­ster­stwa Trans­por­tu, Bu­dow­nic­twa i Go­spo­dar­ki Mor­skiej wnio­sek o skie­ro­wa­nie spo­ru pod ar­bi­traż mię­dzy­na­ro­do­wy na pod­sta­wie umów Pol­ski z ty­mi kra­ja­mi w spra­wie po­pie­ra­nia i wza­jem­nej ochro­ny in­we­sty­cji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,99

  • Śr

    3,55

  • Min

    2,51

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8001

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 707248

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane