PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Merlin.pl będzie sprzedawał wycieczki

Autor: Rzeczpospolita 29 lipca 2015 13:21

Merlin.pl pod­pi­sał umo­wę z Air Club Cen­trum Po­dró­ży i ra­zem stwo­rzą ser­wis tu­ry­stycz­ny - informuje "Rzeczpospolita"

Obie strony fi­na­li­zu­ją wła­śnie pra­ce nad wir­tu­al­nym biu­rem po­dró­ży – Mer­lin Wa­ka­cje. Ser­wis ma umoż­li­wić re­zer­wa­cję oraz za­kup bi­le­tów lot­ni­czych, miejsc noc­le­go­wych, wy­na­ję­cie aut oraz zre­ali­zo­wa­nie in­nych usług tu­ry­stycz­nych, w tym za­kup wy­cie­czek.

Merlin przekonuje, że to ko­lej­ny etap umac­nia­nia po­zy­cji spół­ki na ryn­ku e­-com­mer­ce. To­masz Ko­wal­ski, pre­zes Mer­lin.pl mówi, że dzię­ki pod­ję­ciu współ­pra­cy z Air Club spółka bę­dzie­ roz­wi­jać zu­peł­nie no­wą ka­te­go­rię usług, co jest odpowiedzią na bie­żą­ce po­trze­by e­-kon­su­men­tów. No­wa usłu­ga wpi­su­je się też w trend ryn­ko­wy, zgod­nie z któ­rym ofer­ta e­-skle­pów bę­dzie w naj­bliż­szych la­tach ule­ga­ła dal­szej dy­wer­sy­fi­ka­cji.  

Czytaj więcej w "Rzeczpospolitej".

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,90

  • Śr

    3,45

  • Min

    2,58

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8001

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 707248

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane