PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Mirbud będzie odwoływał się od decyzji oddalającej ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu

Autor: dlahandlu.pl 29 stycznia 2018 13:20

W dniu 26 stycznia 2018 r. MIRBUD S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018 roku oddalające wniosek złożony przez MIRBUD S.A. o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu, zarządcy Galerii Handlowej Sukcesja w Łodzi. 
Jednocześnie MIRBUD S.A. oświadcza, że będzie składał zażalenie na postanowienie Sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu.

Mirbud w oświadczeniu napisał:
"W komentarzu przesłanym do mediów w dniu 25 stycznia przez Zarząd Fabryki Biznesu odnośnie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Zarząd Fabryki Biznesu Sp. z o.o. przedstawia stanowisko niezgodne z uzasadnieniem Sądu zawartym w postanowieniu.
Zgodnie z uzasadnieniem Sądu, podstawą oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu sp. z o.o. jest „(…) realny spór co do istnienia wierzytelności z tytułu pozostałej części zapłaty za prace wykonane na podstawie umowy o roboty budowlane.”, a nie faktyczna sytuacja finansowa Fabryki Biznesu. Sąd analizując przedstawione dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Fabryki Biznesu sp. z o.o. podkreślił że:
„Według stanu na dzień 29.09.2017r wysokość zobowiązań z tytułu kredytu i umów hedgingowych wynosi 59.854.149,77 euro i 3.718.496,10 zł, co daje kwotę ok. 256.901.549,62 zł.
Aneksem nr 8 z dnia 28.04.2017r do umowy kredytu ustalono ostateczny termin spłaty dla kredytu inwestycyjnego – do dnia 31.08.2018r, dla kredytu VAT – do dnia 29.12.2017r. Zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat kredytu inwestycyjnego zawieszono płatność rat kapitałowych w okresie od kwietnia do grudnia 2017r., ustalając iż rata płatna do dnia 31.01.2018r wynosić będzie 2.219.000 euro, a raty płatne w kolejnych miesiącach wyniosą po 163.000 euro, przy czym termin płatności ostatniej raty tzw. Balonowej w wysokości ok. 56.000.000 euro wyznaczony został na dzień 31.08.2018 r. Aktualna sytuacja finansowa spółki „Fabryka Biznesu: sp. z o.o. uniemożliwia spłatę kredytu we wskazanych powyżej terminach i kwotach (…)
W dniu 29.12.2017r dla Fabryki Biznesu sp. z o.o. upłynął termin spłaty kredytu VAT w kwocie 3.892.253,59 zł i spółka zobowiązania tego nie wykonała, a co za tym idzie jest ono wymagalne. Spółka wystąpiła do Konsorcjum Banków z wnioskiem o uruchomienie środków w kwocie 3.147.263,98 zł na refinansowanie kredytu VAT. Pismem z dnia 2.01.2018r bank odmówił uruchomienia dodatkowych środków z kredytu inwestycyjnego (…)”
„Według opinii biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe „Fabryki Biznesu” sp. z o.o. za rok 2016 zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, jednakże kapitał własny spółki według stanu na dzień 31.12.2016 r. wykazuje wartość ujemną w kwocie 67.172 tys. zł. a zobowiązania spółki ponad czterdziestokrotnie przewyższają należności i przy niepewności, że podjęte działania restrukturyzacyjne przyniosą efekty w poprawie sytuacji finansowej, kontynuacja działalności spółki może być zagrożona.(…)”
„Majątek spółki obciążony jest zabezpieczeniami rzeczowymi w postaci hipotek oraz zastawów rejestrowych.”
„Według oświadczenia zarządu dłużnika spółka „Fabryka Biznesu: dokonała również na rzecz mBank S.A. cesji wszystkich praw i roszczeń związanych z umowami najmu, które zostały zawarte z najemcami Centrum Handlowo-Rekreacyjnego. Oznacza to, że wszelkie płatności z tytułu najmu mogą być dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez bank, co do których bank posiada nieodwołalne pełnomocnictwo. Resumując, cały majątek spółki „Fabryka Biznesu Sp. z o.o. jest obciążony zabezpieczeniami rzeczowymi.”
„(…) Analiza powyższych danych prowadzi do wniosku, iż działalność Spółki generuje straty.”
W podsumowaniu postanowienia Sąd podał, że:
„W ocenie sądu złożenie przedmiotowego wniosku o upadłość uczestnika postępowania nie było nakierowane na podważenie zaufania do „Fabryki Biznesu” sp. z o.o. jako wiarygodnego uczestnika obrotu gospodarczego, lecz wynikało wyłącznie z prezentowanego przez wnioskodawcę stanowiska o istnieniu, wymagalności i bezsporności jego roszczeń. Dodatkowo zważyć należy – jakkolwiek sąd nie przeprowadzał badania istnienia przesłanek ogłoszenia upadłości uczestnika – że prezentowane w sprawozdaniach finansowych wyniki finansowe działalności dłużnika mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego wypłacalności. Działalność spółki w 2015 i w 2016 roku wygenerowała straty. Kapitał własny na koniec okresów sprawozdawczych był ujemny. (…)”
„(…) W przypadku nie ujęcia w innych przychodach operacyjnych kwoty kary umownej nałożonej na MIRBUD S.A. rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.06.2017r wykazywałby stratę w wysokości 13.808.840,69 zł. Uczestnik posiada wprawdzie majątek o bardzo dużej wartości, jednak w całości jest on obciążony zabezpieczeniami. Powyższe okoliczności wskazują, iż istnienie podstaw do uznania „Fabryki Biznesu” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi za dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań nie jest wykluczone.”

Podobał się artykuł? Podziel się!

  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8423

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 648989

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane