PIP z kontrolą w WOH - najwięcej nieprawidłowości dotyczy regulaminów

Autor: www.dlahandlu.pl 22 lipca 2015 14:45

Inspektorzy pracy przeprowadzili w 2014 r. kompleksowe kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy w 110 wielkopowierzchniowych placówkach handlowych.  Wśród skontrolowanych placówek 1/3 została wytypowana do kontroli na podstawie skarg. Kontrole nie potwierdziły zasadności 18 proc. zgłoszonych skarg, natomiast 54 proc. znalazło całkowite uzasadnienie.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował m.in. zagadnienia przestrzegania przepisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę, prowadzeniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, czasie pracy, wypłacie należnych pracownikom wynagrodzeń i innych świadczeń. W skontrolowanych sklepach pracę wykonywało ponad 23 tys. pracowników.

Jak informuje PIP, stwierdzane uchybienia nie miały (poza nieprawidłowymi zapisami w zakładowych źródłach prawa pracy) charakteru systemowego i były w większości wynikiem błędów osób nadzorujących, planujących i rozliczających pracę w poszczególnych placówkach.

Najwięcej nieprawidłowości ujawniono w zakresie tworzenia regulaminów pracy, wzrosła również skala naruszeń dotyczących treści regulaminów wynagradzania. Nadal często stwierdzanym uchybieniem była nieprawidłowa treść świadectw pracy, odnotowano jednak istotną poprawę w tym zakresie w stosunku do poprzednich lat.

Większość nieprawidłowości stwierdzonych w placówkach wielkopowierzchniowych, dotyczyła niewielkich grup zatrudnionych (przykładowo: nieudzielenie odpoczynku dobowego - 24 pracowników, tygodniowego - 36; nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, nie później niż do 30 września roku następnego – 21).

W 21 placówkach ujawniono nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy 127 pracowników (9 proc. poddanych kontroli). Nieprawidłowości w tym zakresie polegały głównie na nieodzwierciedlaniu w dokumentacji rzeczywistego czasu pracy pracowników. Natomiast tylko w odniesieniu do 1 pracownika stwierdzono nieprowadzenie tej ewidencji.

Kontrolą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy objęto 108 placówek u 65 pracodawców. Najczęściej ujawniane nieprawidłowości, podobnie jak w latach poprzednich, polegały na niewłaściwym składowaniu i magazynowaniu towarów oraz braku ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych. Naruszenia te wynikają zazwyczaj z nieregularnych dostaw towarów i nadmiernego natężenia ich przepływu przez placówkę. Składowanie towarów w niewłaściwych miejscach (np. na ciągach komunikacyjnych, pod drzwiami ewakuacyjnymi) stanowi utrudnienie dla ruchu wewnątrzzakładowego oraz ewentualnej ewakuacji pracowników i innych osób (klientów) w przypadku pożaru. Niewłaściwie składowany towar na regałach stwarza również zagrożenia wypadkowe dla pracowników i klientów.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8682

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane