ZPP z uwagami do podatku od sprzedaży detalicznej

Autor: www.dlahandlu.pl 11 lipca 2016 12:32

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zgłosił uwagi do rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Organizacja proponuje doprecyzowanie pojęć grup kapitałowych oraz podaje wzór na sprawdzenie czy zaistniał obowiązek podatkowy.

ZPP chce dodanie jednego artykułu w ustawie. Według propozycji miałby on brzmieć: "W przypadku podatników tworzących grupę handlową w rozumieniu ust. 4 obowiązek podatkowy dla każdego z tych podatników powstaje z chwilą osiągnięcia przez grupę handlowa w danym miesiącu przychodu przekraczającego kwotę 17 000 000 zł. Przychód grupy handlowej powstaje poprzez zsumowanie przychodów ze sprzedaży detalicznej wszystkich podatników tworzących grupę handlową.".

Jeden z podpunktów mówi: Obowiązek podatkowy podatnika wchodzącego w skład grupy handlowej powstaje w danym miesiącu w odniesieniu do kwoty przychodu przekraczającej kwotę ustaloną według następującego wzoru:
PP
--------- * 17 000 000 zł,
PGH
gdzie:
PP – oznacza przychód ze sprzedaży detalicznej podatnika osiągnięty w danym miesiącu,
PGH – oznacza sumę przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętą przez wszystkich podatników tworzących grupę handlową.

Dalsza część art. 10 miałaby brzmieć:

3. Stawki podatku dla podatników tworzących grupę handlową wynoszą odpowiednio:
1) 0,8% podstawy opodatkowania - w części w jakiej podstawa opodatkowania podatnika nie przekracza w danym miesiącu kwoty równej udziałowi tego podatnika w całości przychodu grupy handlowej do kwoty 170 000 000 zł ;
2) 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę jaka przypada danemu podatnikowi w danym miesiącu przy uwzględnieniu jego udziału w całości przychodów grupy handlowej w części w jakiej przychód grupy przekracza 170 000 000 zł.
4. Grupę handlową stanowią podatnicy, posługujący się jedną marką handlową (znakiem towarowym) wykorzystywaną do oznaczania punktów sprzedaży detalicznej, które prowadzą, i między którymi istnieją powiązania o charakterze kapitałowym. Przez powiązania o charakterze kapitałowym, o których mowa w zdaniu pierwszym rozumie się sytuację, w której jeden z podatników lub inny podmiot posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 20% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.
5. Podatnicy wchodzący w skład grupy handlowej określonej w ust. 4 są zobowiązani podawać pozostałym podatnikom wchodzącym w skład grupy wysokość swoich przychodów ze sprzedaży detalicznej lub przekazywać je jednemu podatnikowi, wyznaczonemu przez grupę do zbierania danych o przychodach ze sprzedaży detalicznej od wszystkich podatników grupy handlowej, który po ich zebraniu będzie przekazywał wysokość łącznej sprzedaży detalicznej grupy handlowej pozostałym podatnikom z grupy. Informacja o wyznaczonym podatniku powinna zostać przekazana naczelnikom urzędów skarbowych właściwym dla wszystkich podatników wchodzących w skład sieci handlowej nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, a w przypadku podatników rozpoczynających dokonywanie czynności opodatkowanych po dniu wejścia w życie ustawy – nie później niż w ciągu 14 dni od ich rozpoczęcia.
6. Podatnicy wchodzący w skład grupy handlowej są obowiązani do 20. dnia każdego miesiąca przekazać pozostałym podatnikom z grupy lub podatnikowi wyznaczonemu zgodnie z ust. 3 informację o wysokości sprzedaży detalicznej zrealizowanej w miesiącu poprzedzającym. Podatnik wyznaczony jest obowiązany do 23. dnia każdego miesiąca przekazać wszystkim podatnikom wchodzącym w skład sieci handlowej informację o wysokości sprzedaży detalicznej grupy mającej zastosowanie do obliczenia podatku z tytułu sprzedaży detalicznej zrealizowanej przez każdego podatnika w miesiącu poprzedzającym.
7. Brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 5 i 6 oznacza konieczność zastosowania przez podatników wchodzących w skład grupy handlowej stawki podatku, o której mowa w art. 9 pkt 2).

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    1,99

  • Śr

    1,56

  • Min

    0,88

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8745

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 697371

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane