Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zyski AmRestu ostro w dółportalspozywczy.pl - 14 marca 2014 09:23


AmRest podał skonsolidowane wyniki za 2013 rok. Grupa zanotował 9,95 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 90,93 mln zł w roku poprzednim.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 6,85 mln zł wobec 12,58 mln zł za 2012 r.

Zysk operacyjny (EBIT) Grupy AmRest za 2013 rok wyniósł 17 417 tys. zł i był o 158 246 tys. zł niższy, niż w roku 2012. Tym samym marża zysku operacyjnego zmalała do 0,6 proc. w porównaniu z 7,5 proc. w roku ubiegłym. Spadek zysku operacyjnego wynikał przede wszystkim z pozytywnego wpływu rozliczenia transakcji sprzedaży aktywów Applebee's w wysokości 67 621 tys. zł w 2012 roku oraz rozpoznanych w 2013 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów w wysokości 67 526 tys. zł. Zwiększone odpisy aktualizujące wartość aktywów dotyczyły głównie dywizji Nowe Rynki, w szczególności działalności kuchni centralnej w Stanach Zjednoczonych oraz restauracji w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Indiach

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy AmRest wzrosły w roku 2013 o 14,6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (z 2 356 255 tys. zł do 2 700 898 tys. zł). Wzrost ten w znacznej mierze spowodowany był rosnącą skalą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), konsolidacją i rozwojem przejętych w 2012 roku restauracji grupy Blue Horizon oraz dynamicznym wzrostem biznesu na rynku rosyjskim.

- Na wyniki finansowe w 2013 roku znaczny wpływ miały wydarzenia o charakterze jednorazowym. Dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji byliśmy w stanie wykupić mniejszościowe udziały spółki Restauravia, przez co AmRest stał się 100 proc. właścicielem sieci restauracji przynoszących blisko 40 proc. zwroty z zainwestowanego kapitału (ROIC). W efekcie księgowego rozliczenia wspomnianej transakcji AmRest zanotował ponad 63 mln zł zysku. Z drugiej strony ekspansja marki La Tagliatella na rynki międzynarodowe okazała się bardziej kosztowna, niż początkowo planowaliśmy. Prawie 130 mln zł straty operacyjnej na Nowych Rynkach to efekt przede wszystkim 55 mln zł odpisów aktualizujących wartość aktywów, głównie w USA, Indiach i Niemczech. Mam świadomość bardzo wysokich kosztów testu marki La Tagliatella na rynkach międzynarodowych. Jest to cena, jaką zapłaciliśmy by w pełni zrozumieć specyfikę każdego z rynków, na który wchodzimy. Bogatsi o tę wiedzę, znacząco zredukujemy te koszty w 2014 roku i skupimy się na doprowadzeniu naszych restauracji do poziomu, na którym zaczną generować zyski - skomentował Henry McGovern, przewodniczący rady nadzorczej AmRest.

Na koniec 2013 r. AmRest prowadził 733 restauracje.