Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Alma Market nie wyklucza rozwoju poprzez przejęciawww.dlahandlu.pl - 21 marca 2014 09:36


Przyjęte przez spółkę dominującą Alma Market plany inwestycyjne na 2014 rok zakładają otwarcie od trzech do pięciu nowych obiektów handlowych, które zostaną zlokalizowane w ramach aglomeracji warszawskiej, Krakowa, Trójmiasta oraz Lublina.

W przypadku części z tych lokali spółka podpisała już umowy najmu, natomiast warunki wynajmu pozostałych są obecnie negocjowane.
- Ostateczne decyzje o uruchomieniu poszczególnych obiektów handlowych będą jednak uzależnione od możliwości uzyskania satysfakcjonujących warunków umownych. Spółka nie wyklucza również rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych - informuje spółka w raporcie za 2013 rok.
Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji zaplanowanych przez spółkę dominującą na 2014 rok uzależniona jest od ilości przyjętych do realizacji projektów i zgodnie z szacunkami nie powinna przekroczyć poziomu 15 mln zł. W przypadku realizacji inwestycji planowane jest ich sfinansowanie w oparciu o środki własne oraz kapitał dłużny.

Spółka Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska planuje otworzyć w 2014 roku do 5 nowych sklepów. Nakłady inwestycyjne na ten cel nie powinny przekroczyć kwoty 2,0 mln zł. Zakłada się, że zostaną one sfinansowane w części wartości inwestycji kapitałem własnym, a w pozostałej części długoterminowym kredytem inwestycyjnym.