Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Emperia notuje 6,7 mln zł straty w kanale detalicznymwww.dlahandlu.pl - 15 maja 2014 13:12


Emperia Holding opublikowała wyniki za I kw. 2014. W tym okresie przychody netto wyniosły 479 443 tys. zł (493 047 tys. zł w analogicznym okresie 2013 r.). Zysk z działalności operacyjnej to 5 568 tys. zł w porównaniu do 13 546 tys. zł, a zysk okresu wyniósł 3 229 tys. zł (13 707 tys. zł w I kw. 2013 r.).

Głównymi zadaniami, które Grupa realizowała w I kwartale 2014 roku były:  zakończenie wdrażania i kontynuacja procesu optymalizacji własnej logistyki;  połączenie wszystkich spółek segmentu detalicznego; opracowanie i wdrożenie nowego formatu sklepów – Market Stokrotka.

Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2014 roku wyniosły 479.443 tys. zł, i były o 2,76 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- Spadek sprzedaży nastąpił przede wszystkim w segmencie detalicznym i był efektem przesunięcia okresu świątecznego na II kwartał oraz połączenia spółek detalicznych, które zostało zrealizowane w I kwartale 2014 r. Wynik osiągnięty w I kwartale 2014 roku wyniósł 3.229 tys. zł, a odpowiednio wynik w I kwartale okresu porównawczego wyniósł 13.707 tys. zł. Spadek wynika ze straty osiągniętej w segmencie detalicznym 6.779 tys. zł . Pozostałe segmenty operacyjne Grupy: nieruchomości, informatyka i zarządzanie centralne wypracowały zyski w łącznej kwocie 10.328 tys. zł. Strata segmentu detalicznego została spowodowane przez spadek przychodów i wyższe niż zakładano koszty logistyki. Efektywność logistyki nie osiągnęła jeszcze poziomu gwarantującego dochodowość segmentu. W I kwartale 2014 roku na uwagę zasługuje przyrost kwoty zysku ze sprzedaży, pomimo niższych przychodów wypracowano o 12,55 proc. więcej zysku na sprzedaży. To głównie wynik wzrostu marży handlowej segmentu detalicznego. Marża handlowa brutto za I kwartał 2014r wyniosła 28,59 proc., a w okresie porównywalnym 24,70 proc. (...).  W I kwartale 2014 Stokrotka Sp. z o.o. poniosła jednorazowy koszt w kwocie 1.000 tys. zł z tytułu odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu jednego ze sklepów Delima - czytamy w komentarzu do wyników spółki.