Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ekspert wyjaśnia, jakie będą konsekwencje nowelizacji przepisów o ochronie konkurencji i konsumentówdlahandlu.pl - 29 maja 2014 10:23


22 maja 2014 roku Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wśród wielu wprowadzonych zmian na uwagę zasługują kary w wysokości do 500 tysięcy euro nakładane dla osób fizycznych za porozumienia ograniczające konkurencję oraz w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w przypadku szczególnie uzasadnionego podejrzenia, że zachowanie przedsiębiorcy narusza przepisy prawa z zakresu ochrony konsumentów lub może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, Prezes Urzędu podaje do publicznej wiadomości, w tym na stronie Urzędu, zgromadzone w toku postępowania informacje o tym zachowaniu i jego prawdopodobnych skutkach - komentuje Małgorzata Kozak, radca prawny, specjalistka prawa ochrony konkurencji oraz prawa Unii Europejskiej.

Pierwsza ze zmian prowadząca do zaostrzenia kar wzbudziła największy sprzeciw środowisk przedsiębiorców bowiem od wejścia w życie nowelizacji, odpowiedzialności podlegać będą osoby pełniące funkcje kierownicze w momencie popełnienia naruszenia. Osoby te mogą już nie pracować w momencie, kiedy wymierzana jest kara. Wśród zwolenników tego rozwiązania podnoszone były argumenty, że często osoby zarządzające i odpowiedzialne za naruszenie nie boją się kary pieniężnej nakładanej na ich pracodawcę, ponieważ ich wynagrodzenie i premiowanie są uzależnione od wyników sprzedaży, a postępowanie jest długotrwałe. W konsekwencji, kara pieniężna nakładana wyłącznie na spółkę nie spełnia funkcji prewencyjnej wobec osób zarządzających. Przeciwnicy tego rozwiązania wskazują na dużą uznaniowość systemu nakładania kar i praktykę karania przez Prezesa UOKIK również porozumień wertykalnych. Wskazują również na istniejące ryzyko niewspółmierności kary w stosunku do możliwości płatniczych osoby zarządzającej czy samego naruszenia. To rozwiązanie i podnoszone wątpliwości zostaną dopiero zweryfikowane przez praktykę decyzyjną Prezesa UOKIK oraz orzeczniczą sądów weryfikujących decyzje Prezesa UOKIK - komentuje Małgorzata Kozak.

Jeżeli chodzi o drugą zmianę polegającą na możliwości ostrzegania o zachowaniu, które może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, ma ona pozwolić na efektywniejsze ostrzeganie konsumentów o występujących choćby potencjalnie zagrożeniach na rynku. Taka możliwość będzie obejmowała np. reklamę wprowadzającą w błąd. To rozwiązanie umożliwi Prezesowi UOKIK szybsze dotarcie i ostrzeżenie opinii publicznej o zachowaniu przedsiębiorcy, które może skutkować stratami dla szerszego kręgu konsumentów. W obecnym systemie prawnym istnieje kilka rejestrów np. rejestr klauzul niedozwolonych, które w praktyce stały się niezwykle trudne do wykorzystania przez konsumentów. Stąd, pojawia się pytanie, w jaki sposób ostrzeżenia te będą komunikowane i czy rzeczywiście będą docierały do ich adresatów - mówi Małgorzata Kozak.