Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

DM BOŚ kończy wydawanie rekomendacji dla Almy - za duże ryzykoPAP, dlahandlu.pl - 4 sierpnia 2016 12:52


Postanawiamy zaprzestać wydawania rekomendacji dla Alma Market biorąc pod uwagę ryzyko związane ze zdolnością spółki do odzyskania stabilnej rentowności jej działalności podstawowej, wymagające warunki na rynku, które wpływają na obniżenie zysków spółki, oraz przeprowadzaną restrukturyzację grupy, której ostateczny efekt trudno przewidzieć - podali analitycy DM BOŚ.

DM BOŚ wskazuje w raporcie, że od 2014 roku wyniki finansowe Almy zaczęły się widocznie pogarszać, a kapitalizacja rynkowa spółki zmalała o prawie 80 proc. W 2015 roku spółka zaksięgowała liczne odpisy: odpisy aktualizujące wartość aktywów w wysokości 36,6 mln zł, rezerwy w wysokości 24,3 mln zł dotyczące umowy najmu powierzchni oraz odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości spółki zależnej Paradise Group w wysokości 50 mln zł. Wszystkie te odpisy, z uwzględnieniem wpływu odroczonego podatku, obniżyły skonsolidowane wyniki spółki w 2015 roku o 100 mln zł.

Autorzy raportu przypominają, że w komentarzu do sprawozdania finansowego za 2015 rok zarząd spółki oświadczył, że „Inwestorzy zamierzający nabyć lub posiadający akcje Alma Market jak też osoby współpracujące z Alma Market powinni mieć na uwadze wysoki poziom ryzyka, który jest związany z działalnością Grupy Kapitałowej Alma Market oraz specyfiką rynku, na którym działają spółki grupy. Powinni też uwzględnić poziom straty, który spółka dominująca wykazała w związku z aktualizacją aktywów i utworzeniem rezerw, co może być negatywnie odbierane przez partnerów handlowych i instytucje finansujące, a w konsekwencji możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych do finansowania swojej działalności”.

Kurs Alma Market rozpoczął sesję od mocnych spadków. Po godz. 9.15 kurs spółki traci ponad 12 proc.

Przypomnijmy, wczorak wieczorem Alma Market opublikowała wyniki finansowe za 6 miesięcy 2016 r. W tym czasie przychody ze sprzedaży działalności kontynuowanej wyniosły 719 052 tys. zł w porównaniu do 790 102 tys. zł w pierwszym półroczu 2015 r. Strata netto to 11 865 tys. zł (16 770 tys. zł straty w I pół. 2015 r.).

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Alma Market S.A. zrealizowane w I półroczu 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o prawie 9% tj.: 71 mln zł. Na spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży decydujący wpływ miały spadki przychodów największych spółek Grupy, to jest spółki dominującej Alma Market S.A. (spadek o 43,9 mln zł r/r) oraz spółki zależnej Krakchemia S.A. (spadek o 29 mln zł r/r). Na spadek wartości zrealizowanych obrotów oraz wielkość wypracowanej marży w spółce Alma Market S.A. miały wpływ niższe obroty osiągane przez obiekty handlowe spółki związane między innymi z ograniczaniem powierzchni sprzedaży a także wychodzeniem z nierentownych lokalizacji. 

Spadek przychodów ze sprzedaży zrealizowany przez Grupę Kapitałową w pierwszym półroczu 2016 roku przełożył się na ujemny wynik na działalności operacyjnej, gdyż Grupa odnotowała w tym okresie stratę na poziomie prawie 8,0 mln zł (przy poziomie -10,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).