Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Empik wycofuje akcje z obrotu giełdowegodlahandlu.pl - 9 sierpnia 2016 09:39


Akcjonariusze Empik Media & Fashion zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW - wynika z uchwał walnego zgromadzenia z dnia 8 sierpnia br.

 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich
akcji Spółki, tj. 105.656.378 (stu pięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy
trzystu siedemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.  - czytamy w komunikacie.

NWZ upoważniło zarząd spółki do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcjonariuszami Empik Media & Fashion są Bookzz Holdings Limited, Krockella s.r.o., EMF Holding 2 B.V. oraz EMF Holding 4 B.V.