Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Bank wypowiada Almie umowy kredytowe. Sieć ma spłacić prawie 61 mln zł w tydzieńwww.dlahandlu.pl - 12 października 2016 08:00


Zarząd spółki Alma Market poinformował o otrzymaniu wypowiedzenia umów kredytowych zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski.  Bank wypowiada umowy kredytowe z powodu zagrożenia upadłością.

Wypowiedzenie dotyczy: umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 27.06.2013 roku z późn. zm.; umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 04.03.2010 roku z późn. zm. oraz umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 24.09.2007 roku z późn. zm.

Termin wypowiedzenia wynosi 7 dni licząc od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy kredytu oznacza obowiązek spłaty całej kwoty zadłużenia w terminie wypowiedzenia, która wraz z wymagalnymi odsetkami na dzień 3 października 2016 roku wynosi ogółem 60 884 107,17 zł.

Przypomnijmy, we wrześniu Alma Market złożyła w krakowskim sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Zarząd spółki uznał za konieczne podjęcie restrukturyzacji, by poprawić sytuację finansową i uniknąć upadłości. Firma skorygował również prognozę wyników na 2016 rok.

Pod koniec września zarząd Almy informował o złożeniu 20 września 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki. Wierzycielem, który złożył wniosek jest Zbigniew Jurasz.

Kilka dni później spółka przekazała informację o planowanych zwolnieniach grupowych.