Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Fundacja Republikańska chce nowych uprawnień dla UOKiKFundacja Republikańska - 3 listopada 2016 09:56


Narzędzia do ochrony przed złymi inwestorami zagranicznymi, którymi polskie władze dysponują obecnie, są niewystarczające. Polska powinna przyznać UOKiK-owi uprawnienia wzorowane na amerykańskiej Committee on Foreign Investment in the United States. Urząd kontrolowałby wszystkie lub przynajmniej najważniejsze transakcje zakupu polskich przedsiębiorstw przez podmioty zagraniczne i ustalał, czy niosą one ryzyko dla bezpieczeństwa państwa i konkurencji na rynku - czytamy w raporcie Fundacji Republikańskiej "Polska wobec inwestorów zagranicznych".

 

Na podstawie doświadczeń historycznych Polski i innych krajów świata możliwe jest opracowanie listy cech inwestora zagranicznego, które powinny skłaniać kraj goszczący do zdecydowanego przeciwdziałania jego inwestycjom. Wyróżnić można następujące, niepożądane działania: realizacja za pomocą inwestycji celów politycznych; przejęcie monopolu naturalnego; eksploatacja i eksport bez przetworzenia zasobów naturalnych; wysokie obciążenie środowiska; zagrożenie bezpieczeństwa.

Wszystkie dotychczasowe polskie rządy stawiały bardzo niskie wymagania inwestorom zagranicznym w Polsce. Zachęcały ich wręcz masowo do instalowania się w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, gdzie otrzymywali lepsze warunki niż konkurencyjne polskie przedsiębiorstwa spoza SSE. Otwarcie się Polski na świat przyczyniło się do stworzenia pozytywnego wizerunku wśród inwestorów. Nasz kraj zaczął być postrzegany jako część Zachodu i miejsce, gdzie panują wysokie standardy i istnieją dobre warunki do prowadzenia biznesu. Władze żywiły nadzieję, że efektem licznych inwestycji zagranicznych stanie się transfer technologii, wiedzy i kultury biznesowej. Najważniejszym zadaniem było jednak przeciwdziałanie bezrobociu i deficytowi handlowemu, więc ostateczna ocena inwestycji była dość powierzchowna.
- Dziś problemami Polski nie jest już ani deficyt handlowy, ani strukturalne bezrobocie. Dlatego
potrzebujemy nowej polityki wobec inwestorów zagranicznych.Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby niewątpliwie wyrównanie warunków inwestycyjnych podmiotów zagranicznych i rodzimych przedsiębiorców, niezależnie od lokalizacji i wielkości inwestycji. Ze względu jednak na podjętą przez Radę Ministrów decyzję o przedłużeniu funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych co najmniej do 2026 roku, konieczne jest włączenie tego elementu w propozycje rozwiązań systemowych. Możliwe jest wszakże usprawnienie ich funkcjonowania poprzez nadanie preferencji inwestorom, którzy posiadają cechy pozytywne wskazane w dalszej części raportu.Aby nie powtórzyć błędów przeszłości i dostosować politykę państwa do jego dzisiejszych potrzeb, niezbędne jest przeanalizowanie motywacji inwestorów zagranicznych i korzyści, które Polska może czerpać z ich działań. Wraz z narzędziami wspierania i odstraszania złożą się one w pełny obraz propozycji nowego ułożenia stosunków państwo-inwestor - przekonuje Fundacja Republikańska.

- (...) Pozyskiwanie kapitału nie powinno być głównym celem przyciągania inwestorów zagranicznych do Polski. Warto zastanowić się raczej jaki będzie trwały ślad, który pozostawią oni w polskiej gospodarce: rozwój technologiczny i wzrost kultury biznesowej. Najważniejszym kanałem transferu technologii w przypadku inwestycji zagranicznych jest dyfuzja wiedzy posiadanej przez pracowników reprezentujących obce koncerny. Wiedzą jest w tym przypadku znajomość procesów technologicznych, zarządczych i organizacyjnych. Pracownik, który ją zdobędzie, może ją wykorzystać w następnym miejscu zatrudnienia. Dzięki zagranicznym przykładom polscy przedsiębiorcy zdobyli wiedzę i podnieśli standardy w takich dziedzinach, jak kooperacja z podwykonawcami, traktowanie własnych pracowników, operowanie na rynkach zagranicznych. Duże, zagraniczne korporacje wyszkoliły też istotną część polskiej kadry menedżerskiej obecnie pracującej w polskich firmach. To wzajemne przenikanie przyniosło polskiej kulturze biznesowej wiele bodźców do rozwoju - czytamy w raporcie.

Na koniec 2014 roku wszystkie inwestycje zagraniczne w naszym kraju osiągnęły łączną skumulowaną wartość 208 mld USD. Inwestorzy zagraniczni osiągają w Polsce wysokie stopy zwrotu. W 2014 roku było to 10%, przy czym przetwórstwo przemysłowe osiągnęło 13%, a usługi 9%.

Najważniejszym narzędziem wspierania inwestycji w Polsce jest czternaście Specjalnych Stref
Ekonomicznych (SSE). Inwestorzy mogą w nich otrzymać zwolnienia z podatku dochodowego
i od nieruchomości, a także uzbrojony grunt pod inwestycję, co istotnie obniża jej koszty i skraca
czas przygotowania. Inwestorzy mogą liczyć również na granty rządowe, przyznawane przez Ministerstwo Rozwoju. Do tej pory otrzymywały je wyłącznie firmy zagraniczne.