Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Redan zmniejsza stratędlahandlu.pl - 25 września 2018 10:21


W I półroczu br. Grupa Kapitałowa Redan osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 277,56 mln zł, czyli o 1,4 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (281,6 mln zł). W tym okresie nastąpił również spadek przychodów z tytułu usług o 15 proc., czyli o 0,8 mln zł, głównie w segmencie dyskontowym.

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -12,0 mln zł, co oznacza poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,1 mln zł. Jest to efektem lepszych wyników w obu segmentach – zmniejszenia straty w części dyskontowej (o 4,4 mln zł) oraz wzrostu zysku części modowej (Top Secret, Troll, DryWash - o +1,8 mln zł).

Strata netto wyniosła 14,1 mln zł wobec blisko 16 mln zł w I półroczu 2017 roku.

W roku 2018 wartość sprzedaży rynku dyskontowego pozostała na niezmienionym poziomie. W części modowej został zanotowany przyrost sprzedaży realizowanej na rynku krajowym o ok. 1%, przy spadku powierzchni o 2% rdr. (ograniczenie sieci outletowej i Troll przy wzroście sieci sklepów Top Secret).

Jednocześnie nastąpiło znaczne zmniejszenie sprzedaży na rynkach zagranicznych o -29% rdr częściowo wynikające z niekorzystnych zmian kursów UAH i RUB wobec złotego.

W pierwszym półroczu 2018 r. sprzedaż zagraniczna zmniejszyła się o prawie 10% rdr. Zmiana wynika z jednej strony ze wzrostu sprzedaży zagranicznej sieci TXM (łącznie o + 6% rdr), zaś z drugiej – ze spadku sprzedaży zagranicznej w segmencie modowym (o 29%) przede wszystkim na rynku rosyjskim i ukraińskim. Utrzymanie poziomu sprzedaży w Polsce jest konsekwencją spadku obrotów w sieci TXM (-1,2 mln zł, tj. o -1% rdr), skompensowanym wzrostem w segmencie modowym (+1% rdr).

Na koniec czerwca 2018 r. powierzchnia sieci sklepów wynosiła ogółem: ok. 104,7 tys. mkw. (392 sklepów własnych) na rynku dyskontowym krajowym i zagranicznym, co oznacza 2% przyrost w stosunku do końca analogicznego okresu roku 2017 r.; ok. 36,1 tys. mkw. (250 sklepów – w tym 35 własne i 215 franczyzowe) na krajowym i zagranicznym rynku modowym, co oznacza spadek powierzchni o 7% w stosunku końca analogicznego okresu roku 2017 r.; powierzchnia głównego kanału dystrybucji – sklepów Top Secret w Polsce wzrosła w tym okresie o 5% rdr.