Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

12 ze 100 przebadanych przez UOKiK produktów z Polski i Niemiec różniło się składemdlahandlu.pl - 11 lutego 2019 11:36


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził na terenie Polski w latach 2017-2018 testy porównawcze 101 produktów spożywczych z Polski i Niemiec. 12 produktów czyli 12 proc. różniła się składem.

Biuro Analiz Sejmowych opracowało specjalną publikację poświęconą problemowi podwójnych standardów.

BAS pisze, że problem podwójnych standardów jakości produktów (dual quality standards) pojawił się na forum UE przede wszystkim za sprawą państw Europy Środkowej i Wschodniej, które wskazywały, że koncerny międzynarodowe wprowadzają na ich rynki, pod tą samą marką, produkty o innym składzie niż w państwach „starej” Unii.

- Z punktu widzenia państw Europy Środkowej i Wschodniej bez wątpienia jest istotne, że problem podwójnych standardów jakości został dostrzeżony i stał się przedmiotem debaty na forum UE. Próby uregulowania tej kwestii w prawie unijnym oraz zdecydowane stanowisko PE są dobrym prognostykiem na przyszłość. Jednocześnie nie można zapominać, że poza regulacjami prawnymi największy wpływ na producentów mają zachowania konsumentów. Dlatego w przyszłych działaniach UE, a także krajowych organów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów szczególny nacisk należy położyć na informowanie konsumentów, w tym o wynikach testów porównawczych. Producenci zaczęli już dokonywać zmian w składzie swoich produktów oferowanych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, co może być wynikiem m.in. presji konsumenckiej związanej z publikacją wyników testów porównawczych. Ponadto jedną z rozważanych przez KE możliwości jest zachęcenie producentów do działań samoregulujących w postaci kodeksu dobrych praktyk np. w zakresie udoskonalenia informacji na temat zawartości produktów - czytamy w publikacji "Podwójne standardy jakości produktów w UE" przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych.