Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

500 tys. zł kary dla Almy Market za nieujawnienie ważnych informacjidlahandlu.pl - 13 lutego 2019 10:00


Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na spółkę Alma Market w upadłości karę w wysokości 500 tys. zł. Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę.

- Komisja (...) jednogłośnie nałożyła na Alma Market SA w upadłości karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku nienależycie wykonała obowiązek (...) poprzez nieujawnienie (...) występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności; (...) poprzez brak zamieszczenia rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku - czytamy w komunikacie z 7. posiedzenia Komisji z 12 lutego 2019 r.

Jak podała KNF, kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie sytuacji finansowej podmiotu.

Przypomnijmy, że 29 maja 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji spółki ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI.

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem finansowym, spółka na poziomie skonsolidowanym miała na koniec 2017 r. prawie 80 mln zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 226 mln zł zobowiązań handlowych i pozostałych.