Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

39 proc. małych firm handlowych pozytywnie ocenia klimat ekonomiczny w Polscedlahandlu.pl - 3 kwietnia 2019 13:13


Wskaźnik Bibby MSP Index w marcowym badaniu osiągnął poziom 54,3 pkt. Oznacza to stabilny, utrzymujący się od 6 lat, optymizm panujący wśród małych i średnich przedsiębiorstw. W stosunku do odczytu z września 2018 roku daje się jednak zauważyć niewielki spadek (o 2,3 pkt.), za który odpowiedzialne są głównie obawy o zamówienia i sprzedaż.

Wśród branż przebadanych przez agencję ARC Rynek i Opinia w ramach Bibby MSP Indeks największe pogorszenie nastrojów odnotowano w transporcie. Przedstawiciele tej branży obserwują w swoich firmach spadek zamówień, pogorszenie płynności i wzrost poziomu zadłużenia. Niewielkie spadki zamówień odczuwają również przedstawiciele sektora produkcji, usług i handlu. Stabilna sytuacja jest tylko w budownictwie. Spośród badanych branż, wskaźnik Bibby MSP Index przyjmuje najwyższą wartość w produkcji przemysłowej i budownictwie (56,9 i 56,8 pkt), zaś najniższą w usługach (50,5 pkt.).

– Polskie firmy skutecznie korzystają z wysokiej fali popytu rynkowego zasilanego coraz to większym strumieniem rosnących płac i świadczeń społecznych. Są gotowe zwiększać zatrudnienie i sprzedaż, a także inwestować we wzrost produkcji – wyjaśnia dr Anna Czarczyńska z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. – Przedsiębiorstwa potrafią wykorzystywać impulsy rynkowe i zapełniać nisze popytowe, jeśli tylko nie są zaskakiwane nowymi regulacjami prawno-podatkowymi generującymi dla nich stan zagrożenia kryzysowego, trudnego do mitygacji z wyprzedzeniem.


– Na co dzień spotykam wielu przedsiębiorców i wiem, jaką mają odporność i jacy potrafią być pomysłowi w rozwijaniu swoich biznesów – mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services, firmy faktoringowej na zlecenie której prowadzone są badania Bibby MSP Index. – Wiem również, że są obszary, które z chęcią powierzyliby specjalistom. Mam tu na myśli np. zarządzanie wierzytelnościami. Nie wolno „odpuścić sobie” tego obszaru, bo grozi to poważnymi problemami
z płynnością, a jednak nie jest to core business.

Badanie Bibby MSP Index przynosi również odpowiedź na pytanie, jak małe i średnie przedsiębiorstwa oceniają wpływ klimatu ekonomicznego Polski na prowadzenie działalności gospodarczej. 38 proc. badanych uznało, że był sprzyjający. Niepokoić może fakt, że pół roku temu twierdziło tak 45 proc. Najwięcej przedsiębiorców zadowolonych z panującego klimatu ekonomicznego odnotowano  w budownictwie (55 proc), najmniej z kolei – w transporcie (29 proc.). Co ciekawe, przedstawiciele sektora handlu wcale nie są tacy krytyczni, pomimo wprowadzonego zakazu handlu w niedzielę (o sprzyjającym klimacie mówi 39 proc.). Dyskusje na temat dalszych ograniczeń handlu nie ustają, a jednak badani przedsiębiorcy z tego sektora uznali, że w najbliższym półroczu kondycja ekonomiczna ich firm się nie zmieni (tak uważa 48 proc., zaś 29 proc. spodziewa się poprawy).
Oceniając kondycję ekonomiczną swojej firmy zdecydowana większość MŚP (58 proc.) uznała, że
w ostatnim półroczu nie uległa ona zmianie. Podobny odsetek uważa, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Przedsiębiorcy nie przewidują zmian w płynności finansowej w ciągu najbliższych
6 miesięcy.

– Biorąc pod uwagę badania nastrojów firm przeprowadzane w ramach Biby MSP Index od 2011 roku wyraźnie widać, że bardzo wysoko koreluje on z PKB i jest dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury gospodarczej – podsumowuje dr Anna Czarczyńska.
– W przypadku dekoniunktury małe i średnie przedsiębiorstwa pierwsze boleśnie odczują jej skutki, m.in. w obszarze płynności. Dlatego tak ważne jest dla nas badanie nastrojów panujących w tym sektorze – podsumowuje Jerzy Dąbrowski.