Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ministerstwo Środowiska rozważa wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnegodlahandlu.pl - 10 czerwca 2019 15:28


Ministerstwo Środowiska rozważa wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego. System funkcjonuje w 10 krajach UE i faktycznie jest skuteczny w pozyskiwaniu odpadów opakowaniowych zarówno jednorazowego, jak i wielokrotnego użytku.

Poseł Jarosław Gonciarz pyta w  interpelacji o automaty do zwrotu butelek.
- Funkcjonowanie tzw. butelkomatów, czyli automatów umożliwiających zwrot plastikowych butelek, to dziś w wielu krajach Unii Europejskiej rozwiązanie, które jest realnie skuteczne w zakresie pozyskiwania odpadów opakowaniowych zarówno jednorazowego, jak i wielokrotnego użytku. Przyczyniają się one także do wyeliminowania zalegającego plastiku z przestrzeni publicznej. W Polsce krakowski urząd miasta jako pierwszy podjął się inicjatywy montażu butelkomatu do skupu butelek plastikowych, gdzie za każdą wrzuconą do niego butelkę mieszkaniec otrzymuje 10 groszy. Bodziec finansowy w postaci kaucji na opakowania skutecznie zachęca mieszkańców do zwrotu pustych opakowań. Umożliwienie oddania pustej butelki do butelkomatu w większej ilości miast i gmin miałoby również charakter edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Walorów jest znacznie więcej, liczy się także to, że środowisko i estetyka miejska byłyby z całą pewnością w lepszym stanie - pisze poseł.

Jarosław Gonciarz pyta:
- Czy Ministerstwo Środowiska zamierza podjąć działania, które przyczynią się do zwiększenia ilości automatów umożliwiających zwrot plastikowych butelek w gminach i miastach?
- Czy Ministerstwo Środowiska analizowało możliwość wprowadzenia we współpracy z gminami i miastami pilotażowych programów mających na celu wyeliminować w jak największym stopniu zalegający plastik z przestrzeni publicznej?

Na interpelację odpowiedział Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

- System kaucjonowania opakowań mający umocowanie prawne, ograniczony do opakowań napojów, funkcjonuje w 10 krajach UE i faktycznie jest skuteczny w pozyskiwaniu odpadów opakowaniowych zarówno jednorazowego, jak i wielokrotnego użytku. Najpopularniejszym sposobem zbierania opakowań w tych państwach są specjalne, zautomatyzowane urządzenia. Bodziec finansowy w postaci kaucji na opakowania skutecznie wpływa na skłonność obywateli do zwrotu pustych opakowań. Jednak utworzenie systemu kaucyjnego, w tym opartego o specjalne urządzenia, jak wskazuje doświadczenie krajów, które taki system wprowadziły, wiąże się z dużym wyzwaniem zarówno pod względem prawnym, technicznym, a przede wszystkim finansowym. Należy mieć na uwadze, że ewentualne wprowadzenie systemu zwrotu kaucji oraz urządzeń do zbierania opakowań w Polsce może wiązać się ze wzrostem obowiązków, zwłaszcza finansowych, nałożonych na producentów wprowadzających produkty w opakowaniach do obrotu, a więc ostatecznie może wpłynąć na zwiększenie cen produktów w sklepach. Niemniej jednak system ten na pewno będzie rozważany przez producentów w przyszłości, którzy będą zobowiązani do osiągania wysokich poziomów zbierania butelek z tworzyw sztucznych - pisze w odpowiedzi Sławomir Mazurek.

Podsekretarz stanu przypomina, że w obrocie handlowym występują opakowania wielokrotnego użytku kaucjonowane oraz sprzedawane bez kaucji – wówczas z informacją na etykiecie np.: „butelka bez kaucji” bądź „butelka bezzwrotna”. Art. 44 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni powyżej 2 000 m2 obowiązek prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, wg rodzajów opakowań z których powstały te odpady. Oznacza to, że przedsiębiorca ten musi wyznaczyć na terenie prowadzonej przez siebie jednostki handlowej miejsca do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, gdzie konsumenci będą mogli oddać odpady opakowaniowe.

- W związku z powyższym stwierdzić należy, że pomimo braku funkcjonowania na terenie kraju systemu kaucji na opakowania po napojach niektóre jednostki handlowe stosują takie rozwiązania, co związane jest ze sprzedażą określonych produktów producenta stosującego opakowania wielokrotnego użytku. W odniesieniu do pytania dot. wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego opartego o specjalne automaty informuję, że taka możliwość jest również analizowana przy okazji transpozycji do przepisów krajowych tzw. pakietu odpadowego, tj. nowelizacji dyrektyw z zakresu odpadów. (...) Ministerstwo Środowiska współpracuje z gminami w ramach pilotażowego programu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie”, który powstał z inicjatywy Ministra Środowiska. W ramach tego programu gmina Wieluń wprowadziła zbiórkę opakowań za pomocą automatów jako element ograniczenia zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzywa sztucznego - pisze Sławomir Mazurek.