Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Działka Redanu z magazynem dla Top Secret przejęta przez PKP na inwestycję kolejowądlahandlu.pl - 11 czerwca 2019 09:21


Redan musi oddać część swojej nieruchomości w Łodzi, na której stoi magazyn marki Top Secret, pod inwestycję związaną z budową linii kolejowej. Firma ocenia, że nie zagraża to stabilności działalności grupy. Za wywłaszczenie ma otrzymać odszkodowanie.

W dniu 10 czerwca 2019 r. Redan otrzymał zawiadomienie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, o wydaniu w dniu 31 maja 2019 r. przez Wojewodę Łódzkiego (na wniosek PKP PLK S.A.), decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odcinku Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zastępuje decyzję o wywłaszczeniu jednej z działek wchodzących w skład centrum magazynowo - logistycznego GK Redan w Łodzi, obsługującego segment modowy (marka Top Secret), o powierzchni 0,3555 ha, zabudowanej jednym magazynem o powierzchni ok. 1541 metrów kwadratowych – informuje Redan.

Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności, na mocy którego w szczególności przyznano PKP PLK S.A. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie.

Decyzja zobowiązuje dotychczasowego użytkownika wieczystego – Loger sp. z o.o. – spółkę pośrednio zależną od Redanu, do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Termin wydania nieruchomości oraz opróżnienia lokali i innych pomieszczeń określono na 60 dni od dnia kiedy decyzja o ustaleniu linii kolejowej stanie się ostateczna, czyli w przypadku braku zaskarżenia decyzji – w terminie najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2019 r. 

- Zarząd Redan SA podtrzymuje ocenę (…), że wywłaszczenie nie zagraża stabilności działalności GK Redan. Operacje realizowane na przedmiotowej nieruchomości Emitent jest w stanie przenieść do innych wynajętych magazynów. Wzrost kosztów operacji związanych z takim działaniem powinien być zrekompensowany przez odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia – informuje spółka.

Użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem budynków biurowo-magazynowych na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14 jest Loger Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – spółka pośrednio zależna od Redanu. Nieruchomość składa się z 3 działek gruntu o łącznej powierzchni 2,3926 ha. Na tej nieruchomości znajdują się biura Redan oraz centrali Top Secret Sp. z o.o. oraz centrum logistyczne dla segmentu modowego. Zgodnie z umową najmu Redan jest najemcą opisanej powyżej nieruchomości od Loger Sp. z o.o. 

Przypomnijmy, Redan poinformował wczoraj, że szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w maju 2019 r. wyniosła ok. 38 mln i była 26 proc. niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok. 195 mln zł i była niższa o ok. 12 proc. w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego.

W maju spółka podała, że biegły rewident odmówił wydania opinii z badania sprawozdania finansowego firmy Redan oraz TXM, jej spółki zależnej. Chodzi o sprawozdanie za 2018 r.

Z kolei w kwietniu zarząd spółki Redan otrzymał wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej 10 lipca 2017 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie dochodów osiągniętych w 2014 i 2015 roku. W zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o CIT w zakresie dochodów osiągniętych w 2015 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 16,4 mln zł. Zakwestionowane koszty dotyczą kosztu sprzedanych akcji w spółce zgodnie z umową sprzedaży z dnia 2 kwietnia 2015 roku.