Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rank Progress: Sąd uchylił decyzję dyrektora IAS na korzyść spółkidlahandlu.pl - 13 czerwca 2019 09:15


Zarząd Rank Progress w nawiązaniu do informacji odnośnie spraw sądowych toczonych przed organami administracji publicznej w temacie "przewalutowanie" informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 czerwca rozstrzygnął sprawę na korzyść spółki uchylając decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Obecnie firma oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku. Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy, w październiku 2018 r. spółka informowała o wpłynięciu do kancelarii podatkowej reprezentującej firmę w przedmiotowej sprawie, decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 02 października 2018 r., w której Dyrektor Izby utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2009 w wysokości 5.021 tys zł, wraz z ewentualnymi odsetkami wynoszącymi wtedy ok 3.628 tys zł. Dodatkowo, w dniu 24 października 2018 r. firma otrzymał od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zawiadomienie o zajęciu zabezpieczającym przedmiotowej decyzji w kwocie 8.650 tys zł.