Tylko 24-proc. e-sklepów dysponuje całym asortymentem wystawianym na sprzedaż

Autor: Rzeczpospolita 8 listopada 2012 09:05

Tyl­ko co czwar­ty e­-sklep dys­po­nu­je od rę­ki wszyst­ki­mi pro­duk­ta­mi ofe­ro­wa­ny­mi na sprze­daż klien­tom - pisze "Rzeczpospolita".

Nie­co za­ska­ku­ją­ce wy­ni­ki przy­no­si ra­port eHan­del Pol­ska 2012, któ­ry zo­sta­nie ogło­szo­ny jesz­cze w li­sto­pa­dzie, a "Rz" już te­raz po­zna­ła je­go część. Z ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na uży­tek pu­bli­ka­cji wy­ni­ka, że ca­łym asor­ty­men­tem wy­sta­wia­nym na stro­nie w ma­ga­zy­nie dys­po­nu­je je­dy­nie 24,5 proc. e­-skle­pów.

Od 30 do 50 proc. wy­sta­wia­nej ofer­ty dys­po­nu­je 10 proc. skle­pów, aż 13,3 proc. zaś ma w ma­ga­zy­nie mniej niż 10 proc. ofe­ro­wa­nych to­wa­rów. Jed­nak wi­dać po­pra­wę - jesz­cze w 2007 r. w tej ostatniej gru­pie było aż 22,4 proc. an­kie­to­wa­nych firm.

Wy­ni­ki róż­nią się tak­że na ko­rzyść firm, któ­re oprócz dzia­łal­no­ści w In­ter­ne­cie pro­wa­dzą również tra­dy­cyj­ne pla­ców­ki han­dlo­we - pisze "Rz".

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
 • blog.cleverpath.pl 2012-11-08 15:39:49

  Na brak asortymentu trzeba też uważać w tradycyjnych placówkach. Jest to jedna z najczęściej wymienianych przyczyn spadku konwersji w sklepie (zaraz po źle zaplanowanym personelu).

ZOBACZ WSZYSTKIE (1)


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

 • Max

  12,89

 • Śr

  8,74

 • Min

  4,49

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 5359

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 694644

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane