REKLAMA
REKLAMA

Helio: Bank Handlowy przejmuje wierzytelności z kontraktów z Biedronką

Autor: dlahandlu.pl 19 września 2016 13:15

Zarząd HELIO S.A. poinformował, że 19 września br. spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę ramową dotyczącą dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych.

REKLAMA

Przedmiotem umowy jest określenie warunków i zasad nabywania przez bank od cedenta wierzytelności pieniężnych przysługujących cedentowi od jego kontrahenta objętego finansowaniem (Jeronimo Martins Polska S.A.), a wynikających z zawartych pomiędzy cedentem a kontrahentem umów handlowych lub wszelkich oświadczeń woli, na podstawie których cedent realizuje sprzedaż towarów i usług, oraz określenie warunków i zasad dokonywania zapłaty za nabywane wierzytelności.

Zgodnie z zawartą umową ramową cedent uzyskuje prawo przedstawiania bankowi do wykupu wierzytelności przysługujących mu od wskazanego w umowie ramowej kontrahenta. Bank może nabywać wierzytelności od cedenta na podstawie wniosku składanego przez kontrahenta (na podstawie udzielonego przez cedenta pełnomocnictwa) za pośrednictwem dedykowanego systemu elektronicznego przetwarzania i transmisji danych (bankowości elektronicznej), jak również w formie pisemnej.

Bank zapłaci cedentowi cenę za każdą z wierzytelności w kwocie stanowiącej równowartość kwoty wierzytelności pomniejszoną o kwotę prowizji oraz odsetek skalkulowanych w stosunku do każdej z osobna nabytej wierzytelności, zgodnie ze sposobem wyliczenia określonym w umowie ramowej powiększonych o należny podatek od towarów i usług.

W umowie ramowej strony nie wskazały limitu wierzytelności mogących być przedmiotem wykupu.

Umowa ramowa została zawarta na okres do dnia 01 września 2017 r., przy czym ustalono, że uważa się ją za przedłużoną na kolejne okresy jednego roku, jeśli którakolwiek ze stron nie zawiadomi o zamiarze nieprzedłużania umowy ramowej najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem każdego kolejnego rocznego okresu jej obowiązywania.


WYBRANE DLA CIEBIE


REKLAMA
REKLAMA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

REKLAMA

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 12385

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 664

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane
REKLAMA