REKLAMA
REKLAMA

Politycy chcą, żeby sklepy płaciły podatek obrotowy

Autor: Rzeczpospolita 31 grudnia 2011 14:55

Według projektu Klubu PiS wynosiłby on 1 proc. - podała "Rzeczpospolita"

REKLAMA

Jak tłumaczy poseł PiS Przemysław Wipler, można wpro­wa­dzić próg, np. po­dob­nie jak na Wę­grzech - 2 mln eu­ro rocz­ne­go ob­ro­tu, do któ­re­go fir­ma bę­dzie z po­dat­ku zwol­nio­na. Po­wy­żej nie­go był­by to 1 proc. od fi­nal­ne­go ob­ro­tu - pisze "Rz".
Do­ku­ment jest już go­to­wy, jed­nak nie wia­do­mo, kie­dy zo­sta­nie ogło­szo­ny. Ostroż­ne sza­cun­ki mó­wią, że z je­go ty­tu­łu do bu­dże­tu mo­gło­by wpły­nąć na­wet kil­ka mi­liar­dów zło­tych. Cho­dzi bo­wiem nie tyl­ko o sie­ci skle­pów spo­żyw­czych, ale tak­że me­blo­wych, odzie­żo­wych czy ze sprzę­tem elek­tro­nicz­nym.


WYBRANE DLA CIEBIE


REKLAMA
REKLAMA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

REKLAMA

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 12720

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 663

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane
REKLAMA