PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

BCC: Projekt ustawy wdrażającej Dyrektywę Tytoniową jest wadliwy

Autor: pr, dlahandlu.pl 31 lipca 2015 11:45

W poniedziałek, 3 sierpnia mija termin konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 24
czerwca 2015 roku, który z założenia miał implementować do polskich przepisów tzw.
Dyrektywę Tytoniową.

- Nie dość, że projekt nie implementuje w znacznej części istotnych dla producentów wyrobów tytoniowych postanowień DT, to zawiera dodatkowo propozycje, które wykraczają poza dyrektywę - informuje Business Centre Club.

Zdaniem organizacji, w opublikowanym projekcie zabrakło kluczowych z punktu widzenia producentów informacji, które są jasno określone w DT (m.in. wielkość ostrzeżeń zdrowotnych), znalazły się w nim natomiast przepisy, których dyrektywa nie reguluje (m.in. zakaz informacji o
wyrobach tytoniowych umieszczanych w punktach sprzedaży), a – ze względu na wielomiesięczne opóźnienie rozpoczęcia procesu legislacyjnego – terminy zaproponowane w ustawie w zakresie dostosowania produkcji stają się nierealne. Dodatkowo, ustawa przekazuje bardzo szerokie uprawnienia Inspektorowi ds. substancji chemicznych i naraża producentów na nieproporcjonalne i nieprzewidywalne koszty.

Przedstawiony projekt ustawy nie pozwala producentom wyrobów tytoniowych
na podjęcie jakichkolwiek prac przygotowujących do produkcji zgodnie z jej wymogami.
Projekt nie implementuje znacznej części przepisów DT przesuwając regulacje do poziomu
rozporządzenia, a tym samym, przesuwając w czasie proces przygotowania się
producentów do wdrożenia zmian. Ten może być rozpoczęty dopiero wtedy, kiedy
uchwalona zostanie ustawa wraz z odpowiednimi rozporządzeniami. W innym przypadku
pozostaje niepewność prawna, przy której producenci nie mogą podejmować ryzyka
gospodarczego z uwagi na ogromne koszty z tym związane.

Jak wskazuje BCC,  proces legislacyjny rozpoczął się bardzo późno, zaś projekt nie zawiera podstawowych informacji dla producentów. Producenci informowali jak istotny jest dla nich czas na przygotowanie produkcji, pomimo tego, wprowadzono do projektu postanowienia wykraczające poza postanowienia DT, przez co projekt wymaga notyfikacji (unijna procedura TRIS), powodując dalsze przedłużenie procesu legislacyjnego.

BCC zwraca uwagę na istotne elementy projektu:

I. Z projektu ustawy wykreślono definicję informacji o wyrobach Ad. art. 2 pkt 6) i art. 3 pkt
4) (tj. art. 1 pkt 1) I pkt 2 Projektu Ustawy)
BCC podkreśla, że brak podstawy prawnej do wprowadzenia zakazu informacji o wyrobach tytoniowych w punktach sprzedaży. Jako podstawę prawną podano w uzasadnieniu do
Projektu ustawy art. 13 ust. 1 lit. a) DT a ten artykuł nie dotyczy informacji o wyrobach
tytoniowych tylko etykietowania opakowania wyrobów tytoniowych. Zakaz byłby bezpodstawnym i nadmiernie uciążliwym ograniczeniem swobody działalności gospodarczej (sprzeczność z art. 20 Konstytucji), a jednocześnie brak waloru ochrony konsumentów – gdyż nośniki informacji o produktach informują o wyrobie dostępnym w sklepie – zarzut naruszenia art. 49 i 54 Konstytucji.
Dodatkowo:
1) Brak przepisów unijnych zakazujących informacji o wyrobach (DT w ogóle nie dotyczy
informacji o wyrobach tytoniowych) i brak podstawy prawnej do rozszerzenia przedmiotu
regulacji o zakaz informacji o wyrobach tytoniowych ( art. 24 ust. 2 i 3 DT).
2) Powyższy zakaz w połączeniu z regulacją o ostrzeżeniu zdrowotnym umieszczanym na
paczkach od góry ogranicza prawo do informowania konsumenta o oferowanym produkcie i
ogranicza prawo konsumenta do porównania wyrobów i ich cen.
3) Na informacji o wyrobach zgodnie z aktualnymi przepisami znajduje się ostrzeżenie
zdrowotne – konsument zostanie więc pozbawiony waloru edukacyjnego.
4) Zakaz uniemożliwia poinformowanie konsumenta o dostępnej ofercie (w przypadku
małej ilości miejsca do ekspozycji, małych sklepów) i stwarza ryzyko pomyłki przy wyborze
produktu.
5) W obecnych przepisach jest różnica między definicją reklamy (element zachęty) a
informacją (wyraźny zakaz dla elementów zachęcających).
6) Zakaz narusza europejskie i konstytucyjne przepisy o swobodzie informowania i
możliwości pokazywania znaków towarowych.
7) Zakaz ten dyskryminuje wyroby tytoniowe wobec np. wyrobów alkoholowych,
których reklama jest dopuszczalna, a w przypadku wyrobów tytoniowych chodzi tylko o
obiektywną informację.
8) Zakaz pozbawia prawa producentów do używania znaków towarowych na informacji
– zbyt uciążliwa ingerencja w prawo własności intelektualnej.
9) Zakaz stwarzałby producentom i dystrybutorom legalnych produktów ograniczenia
jakie nie ma w Polsce żadna legalnie działająca branża. Jest to stawianie branży tytoniowej
właściwie poza prawem.
10) Zakaz ogranicza prawa konsumentów do informacji o dostępnych, legalnych
produktach.
11) Wprowadzenie kolejnego zakazu informacji o wyrobach w punkcie sprzedaży byłoby
naruszeniem art. 20 Konstytucji w zakresie wyrażonej tam zasady wolności działalności
gospodarczej, która obejmuje wolność wyboru rodzaju działalności gospodarczej oraz
wolność wykonywania wybranej sfery tej działalności. Projektowany zakaz informowania o
wyrobach tytoniowych w punktach sprzedaży narusza konstytucyjne prawo komunikowania
się, określone w art. 49 ust.1 oraz prawo do informacji, określone w art. 54 Konstytucji
(art. 49.ust.1 Konstytucji RP: „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania
się.”; art. 54 Konstytucji RP: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”).
12) Proponowane zmiany - pozbawiające producentów możliwości legalnego korzystania
z ich własności mogą być tym samym uznane za równoznaczne z jej wywłaszczeniem. Choć
nie prowadzą one do pozbawienia własności, powodują jednak, że nie mogą już służyć do
oznakowywania informacji i odróżniania towaru w obrocie od innych towarów na rynku, co
jest zasadniczą funkcją znaku towarowego.
13) Regulacja ta w połączeniu z obowiązkiem umieszczania ostrzeżenia mieszanego od
góry opakowania wyrobu nadmiernie naruszy prawo konsumenta do otrzymywania pełnej
informacji o produkcie i jego cechach. Następnie, prawo konsumenta do podjęcia w pełni
świadomej decyzji, bez narażenia na ryzyko pomyłki. Te wszystkie funkcje pełnią właśnie
znaki towarowe, umieszczane na informacji o wyrobach, gdyż przekazują konsumentowi
informacje o produkcie i jego producencie oraz gwarantują określone i znane konsumentowi
cechy i jakość produktu.
II. Projekt ustawy nie implementuje art. 3, 4 , 9, 10, 11 ,12, 20 i 21 DT oraz punktu 28
preambuły DT.
Dla producentów wyrobów tytoniowych istotne jest określenie w ustawie (a nie jedynie
delegowanie do rozporządzenia MZ), z punktu widzenia przygotowania produkcji wyrobów
tytoniowych, zgodnie z zapisami DT: wielkości ostrzeżeń, sposobu ich umieszczenia,
obniżenia ostrzeżeń w związku z zastosowaniem okresu przejściowego związanego ze
znakami akcyzy oraz kształtu paczek (w tym – utrzymania dopuszczalności stosowania
zaokrąglonych lub ukośnie ściętych krawędzi).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane na podstawie ustawy powinno określać wyłącznie
brakujące techniczne elementy ostrzeżeń zdrowotnych, które nie są jeszcze znane. DT
określa rozmiar i umieszczenie ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów
tytoniowych do palenia. Zamieszczenie ww. przepisów w ustawie umożliwi producentom
rozpoczęcie skomplikowanego procesu przygotowania maszyn i opakowań do zgodności z
nowymi przepisami. Brak tych przepisów w ustawie uniemożliwia jakiekolwiek
przygotowania producentów do procesu produkcji.
W projekcie ustawy nie dokonano również określenia maksymalnych poziomów
wydzielanych substancji nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym papierosów
wprowadzonych do obrotu lub wyprodukowanych w Polsce oraz nie określono metody
pomiaru poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie
papierosowym, mimo że w dyrektywie tytoniowej te kwestie zostały wyraźnie określone.
Wnosimy o przeniesienie wprost wszystkich artykułów DT mówiących o wielkości, miejscu
umieszczenia ostrzeżeń zdrowotnych na wszystkich wyrobach regulowanych przez DT.
III. Uprawnienia Inspektora ds. Substancji chemicznych wykraczające poza DT i
nieprzewidywalność kosztów.
Zaniepokojenie BCC budzi zakres kontroli, jaki nad branżą tytoniową zostaje w
projektowanej Ustawie przekazany Inspektorowi ds. Substancji chemicznych. Niepokojąca
jest również nieproporcjonalność opłat, które będą musiały być ponoszone w związku z ww.
działalnością. W Ocenie Skutków Regulacji poinformowano, że koszty związane z ww.
działalnością Inspektora przekroczą 20 mln zł i będą nimi obarczeni producenci oraz
importerzy wyrobów tytoniowych. Projekt ustawy nie wskazuje jednak na częstotliwość
kontroli, badań czy testów, co powoduje niepewność kosztową i ryzyko zwielokrotnienia
tych kosztów.
BCC w kontekście ogromu zmian, które nakładają na przemysł tytoniowy projektowane
przepisy i z powodu opóźnionego procesu legislacyjnego oraz niepewności odnośnie
warunków i terminów dostosowania produkcji wnosi o usunięcie terminu 20 maja 2016
roku jako momentu, kiedy producenci mogą wytwarzać swoje wyroby tylko zgodnie z
przepisami Dyrektywy i jednocześnie utrzymanie terminu do końca lutego 2017 jako datę
wyprzedaży wyrobów nie spełniających wymogów Dyrektywy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8423

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 648989

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane