Planeta Alkohole uruchomi nowy format sklepów - Planeta Koncept

Autor: www.dlahandlu.pl 22 marca 2012 10:56

Planeta Alkohole uruchomi nowy format sklepów - Planeta Koncept

Już nie­długo w sieci Planeta poja­wią się sklepy Planeta Koncept. Będą one sta­no­wić uzu­peł­nie­nie dotych­czas pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści z wyko­rzy­sta­niem nowego formatu. Do końca roku sieć pla­nu­je otwo­rzyć około 50-60 pla­có­wek Planeta Koncept na tere­nie samego tylko Krakowa.

Sprzedaż opie­rać się będzie na ogra­ni­czo­nym i wyse­lek­cjo­no­wa­nym asor­ty­men­cie ofe­ro­wa­nym w atrak­cyj­nych cenach. Lokalizacja obej­mo­wać będzie miej­sca, w któ­rych nie da się uru­cho­mić tra­dy­cyj­nego sklepu z przy­czyn np. loka­lo­wych czy administracyjnych.

Planeta Koncept to sposób na dotar­cie do nowych klien­tów i umoc­nie­nie marki wśród odbior­ców. Nowy format sta­nowi rów­nież pro­po­zy­cję uzu­peł­nia­jącą dla pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych już z siecią lub pla­nu­ją­cych taką współpracę.


Czytaj więcej o sieci Planeta Alkohole

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8963
Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane