Podrobione prezerwatywy trafiły na polski rynek

Autor: Onet.pl 15 grudnia 2014 12:56

Zo­sta­ły wy­pro­du­ko­wa­ne na Da­le­kim Wscho­dzie i tra­fi­ły do Pol­ski pod marką zna­ne­go świa­to­we­go pro­du­cen­ta. Po­li­cjan­ci za­bez­pie­czy­li 27 ty­się­cy pod­ro­bio­nych pre­zer­wa­tyw, o nie­zna­nym skła­dzie che­micz­nym - podaje Onet.pl.

Śledz­two w tej spra­wie pro­wa­dzą od kilku ty­go­dni po­li­cjan­ci z ze­spo­łu do walki z prze­stęp­czo­ścią go­spo­dar­czą z pod­war­szaw­skie­go Otwoc­ka. Uzy­ska­li oni in­for­ma­cję, że na pol­ski rynek mogły zo­stać wpro­wa­dzo­ne ogrom­ne ilo­ści pod­ro­bio­nych pre­zer­wa­tyw. Funk­cjo­na­riu­sze prze­szu­ka­li kil­ka­na­ście hur­tow­ni, skle­pów i sta­cji paliw na te­re­nie po­wia­tu otwoc­kie­go oraz wo­je­wódz­twa łódz­kie­go. Jak wy­ni­ka z pierw­szych usta­leń, środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne zo­sta­ły wy­pro­du­ko­wa­ne w Chi­nach.

Na pol­ski rynek mogły być spro­wa­dza­ne już od 2012 roku. Wszyst­kie za­bez­pie­czo­ne opa­ko­wa­nia wy­stę­pu­ją pod nazwą zna­nej, świa­to­wej marki, lecz nie mają z nią nic wspól­ne­go.

Na razie jesz­cze nikt nie zo­stał za­trzy­ma­ny. Śledz­two trwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,89

  • Śr

    3,40

  • Min

    1,95

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9264

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane