Partner portalu: City Board

Oferty komunikatów

Nawóz magnezowo-siarkowy ESTA KIZERYT granulowany

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice


DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2012-02-07

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Pawłowice / wielkopolskie

Numer ogłoszenia: 34742/2012

Powierzchnia: 0 m2

Cena: 0 zł

OPIS

Pawłowice: Nawóz magnezowo-siarkowy ESTA KIZERYT granulowany
Numer ogłoszenia: 34742 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 411548 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, faks 065 5299464.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nawóz magnezowo-siarkowy ESTA KIZERYT granulowany.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nawóz magnezowo-siarkowy ESTA KIZERYT granulowany, w ilości 48 ton, w workach big-bag ca 500 kg, loco magazyn ZD Pawłowice.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.44.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PH Hieronim Dymny, Dobierzyń, ul. Jarzębinowa 6, 64-320 Buk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1175,00
Oferta z najniższą ceną: 1175,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1270,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl

POLECAMY W SERWISACH