Partner portalu: City Board

Oferty komunikatów

Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu..

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia


DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2012-02-25

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja: Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia: 44177/2012

Powierzchnia: 0 m2

Cena: 0 zł

OPIS

Toruń: Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu..
Numer ogłoszenia: 44177 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310913 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6118713, faks 056 6118622.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu. a) znajdujących się na terenie
Zespołu Staromiejskiego: kościoły: św.Janów, św.Jakuba, św.Katarzyny, N.M.Panny, o.o.Jezuitów, Ewangelicko-Augsburski, mury obronne: Bulwar Filadelfijski, Krzywa Wieża, Brama Żeglarska, Dwór Artusa, Nowy
Arsenał, Arkady, Łuk Cezara, zegar na wieży dawnego Zboru, Dwór Mieszczański, Zamek Krzyżacki, Gdanisko i zespół murów obronnych okalających teren zamkowy, Fosa Zamkowa, sieć rozdzielcza i iluminacja - Rynek
Staromiejski, Ratusz Staromiejski, Kamienica pod Gwiazdą, fontanna Flisak, Dom M. Kopernika, alejki przy Muzeum Etnograficznym, Rynek Nowomiejski, Zbór (Fundacja TUMULT), Wały Gen.Sikorskiego 8 i 10,
ul.Podmurna, pomniki: M.Kopernika, ks.J.Popiełuszki, Artylerzysty, Teatr Baj Pomorski, Pałac Dąmbskich, Grodza V i VI, Areszt Śledczy, Brama Mostowa, Brama Klasztorna, Collegium Maius, Collegium Minus, Fosa
Wschodnia, iluminacje świąteczne: girlandy, przewieszki, sople, sznury świetlne, kurtyny świetlne, ozdoby słupowe, figury przestrzenne (przechowywanie i konserwacja we własnym magazynie). b) znajdujących się poza
terenem Zespołu Staromiejskiego: kościół pw. św.Piotra i Pawła (Podgórz - ul.Poznańska), kościół pw. św.Krzyża (Kaszczorek - ul. Wieżowa), kościół pw. Opatrzności Bożej (Rudak- ul.Okólna), kościół pw. Matki Boskiej
Zwycięskiej (ul.Podgórna), kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski (ul.Rydygiera), kościół pw. św. Faustyny (ul. św.Faustyny), kościół pw. św.Antoniego (ul. św. Antoniego), cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja
(ul.Podgórna), Zamek Dybowski. Osprzęt: - Szafa ster.oświetleniowa - 45 szt, - Słup stalowy 6,5m - 95 szt, - Obudowa betonowa typu Bulwar Filadelfijski - 82 kpl, - Reflektory: ( PHILIPS , THORN, DISANO ) -
CONTRAST, PRTA, SVF, SNF, QVF, HNF, MVF, MBF POMPEI, MICA-B, OSQ - 900 kpl, - Źródła światła (sodowe, metalohalogenkowe, neonowe, LED)-SON-T, MHN-T, WLS, PAR, NAV-T, HPI - 900 szt, - ozdoby
świetlne montowane na słupach - 200 szt, - ozdoby świetlne montowane na wysięgnikach lamp - 56 szt, - przewieszki 6 m (ul.Szeroka, Królowej Jadwigi, Św.Katarzyny, Szczytna) - 20 szt, - przewieszki 6 m (Aleja
Solidarności) - 14 szt, - Anioł 3,5x2,5m - 2 szt, - Gwiazda 3x2 m - 1 szt, - sople świetlne -28 szt, - girlanda - 101 m, - kurtyna LED - 22 sznury x 10 m, - sznury świetlne - 1 800 m, - Choinka 15 m (Rynek Staromiejski,
Rynek Nowomiejski) Wartość zabudowanego osprzętu iluminacyjnego - ok.4,0 mln zł. Moc zainstalowana Pz - ok. 350 kW. Eksploatacja urządzeń iluminacji powinna być prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy a
w szczególności: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, PN-IEC-60364 w zakresie ochrony od porażeń oraz Instrukcję Eksploatacji Oświetlenia
Obiektów Zabytkowych. W ramach czynności eksploatacyjnych należy zapewnić: - poprawne funkcjonowanie instalacji poprzez dokonywanie oględzin 2 x dziennie (rano i wieczorem) - dyżur całodobowy. - bezzwłoczne
usuwanie usterek i awarii stwarzających zagrożenie dla otoczenia, natomiast wymianę zużytych źródeł światła i uszkodzonych elementów w terminie do 24 godz. od powstania usterki. - naprawę uszkodzeń i zniszczeń
powstałych w wyniku zdarzeń zewnętrznych, będących następstwem wandalizmu, zjawisk atmosferycznych itp. oraz naturalnego zużycia się urządzenia w czasie eksploatacji - po uprzednim powiadomieniu Zleceniodawcy
o powstaniu uszkodzenia i uzyskaniu zgody na wykonanie tych czynności - w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, - montaż, demontaż oraz przechowanie (we własnym magazynie) urządzeń iluminacji świątecznej -
prowadzenie na bieżąco konserwacji urządzeń iluminacji, - dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej, regulowanie zegarów i innych urządzeń sterowniczych, - prowadzenie dokumentacji technicznej, oględzin,
przeglądów, pomiarów elektrycznych, - realizację dodatkowych poleceń Zleceniodawcy dotyczących przedmiotu zamówienia- wynikających z zaistniałej sytuacji - niemożliwych do przewidzenia (wypadki losowe itp.) Awarie
wywołane przyczyną zewnętrzną np. przerwanie kabla podczas robót ziemnych uderzenie rozdzielnicy pojazdem czy skutki aktów wandalizmu powinny być usunięte w ciągu 48 h - rozliczenie kosztorysem powykonawczym
, zweryfikowanym przez Zleceniodawcę...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ELKARD
Ul. Grudziądzka 159 , 87-100 Toruń, Ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195120,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 200736,00
Oferta z najniższą ceną: 200736,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200736,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl

POLECAMY W SERWISACH