Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie. Ile trzeba zapłacić w tym roku?

Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie? Ministerstwo wyjaśnia, że należy zdobyć oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe. Dowiedz się w 5 krokach jak to zrobić.
Reklama

Rząd przygotował krótki poradnik jak zdobyć koncesję na sprzedaż alkoholu.

Trzy rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Żeby prowadzić detaliczną sprzedaż alkoholu musisz mieć odpowiednie zezwolenie na konkretny rodzaj alkoholu.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Jeśli chcemy mieć w ofercie sklepu wszystkie rodzaje alkoholi, musimy złożyć wniosek o trzy zezwolenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby sprzedawać alkohol w sklepie? 

Oprócz uzyskania zezwolenia, sprzedawca detaliczny musi:

 • zaopatrywać się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców:posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych lub
  będących drobnymi producentami wina z upraw własnych lub przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie
 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty
 • posiadać tytuł prawny do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży
 • wykonywać działalność gospodarczą w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu
 • zgłaszać organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany
 • prowadzić sprzedaż w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy
 • przestrzegać innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo, za co grozi grzywna.

Jak zdobyć koncesję na alkohol? 5 kroków


1. Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez interent. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Zaznacz we wniosku, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać. W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie trzy zezwolenia.

Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę,  wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

Jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dołącz do wniosku tylko jedną z wymaganych zgód: zgodę właściciela budynku; zgodę użytkownika budynku; zgodę zarządcy budynku;  zgodę administratora budynku.

2. Urząd gminy sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Będziesz mieć na to 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

3. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wyda opinię o lokalizacji punktu sprzedaży

Na stronach urzędów gmin znajdziesz uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W uchwale sprawdzisz między innymi w jakiej odległości od kościoła lub szkoły można sprzedawać alkohol. Dodatkowo rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, działająca w urzędzie gminy, oceni czy lokalizacja twojego punktu sprzedaży spełnia te warunki i wyda opinię – pozytywną albo negatywną.

4. Zapłać za zezwolenie

Jeśli nie opłacisz zezwolenia, mimo otrzymania wezwania do zapłaty, urząd wyda postanowienie o zwrocie wniosku.

5.  Uzyskaj zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Jeżeli twój wniosek jest poprawny i należycie opłacony, a lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia, urząd wyda ci zezwolenie. 

Jeżeli do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy, to o przyznaniu zezwolenia będzie decydować:

większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już punktu (odległość ta liczona jest najkrótszą drogą dojścia drogami publicznymi)

mniejsza liczba punktów sprzedaży, które prowadzi już wnioskodawca
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

Ile kosztuje koncesja na alkohol? Stawki 2023

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

 • napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):
  525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł;
  1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
 • napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:
  2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł;
  2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

 • Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.
 • Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.

Jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie, opłata jest naliczana na podstawie wartości sprzedaży za poprzedni rok, a jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie w trakcie roku, to opłata jest naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Jeśli rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie przypadającą na dany rok wpłać przed udzieleniem zezwolenia.

Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe, to wyliczoną opłatę wpłać w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo, w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wszystkie dokumenty i wnioski do pobrania znajdziesz tutaj: MF

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum