Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Aldi płaci prawie 17 mln zł podatku handlowego a strata to 194 mln zł

Spółka Aldi zapłaciła 16,7 mln zł podatku handlowego. Jakie generuje przychody? Ile wynosi strata? Dziś przyglądamy się bliżej finansom sieci.
Reklama

W 2021 roku sieć Aldi uruchomiła 39 nowych lokalizacji. Wiele z nich
usytuowanych jest w rejonie północnej i wschodniej Polski gdzie marka ALDI była słabo rozpoznawalna. Bardzo duże nakłady na działania marketingowe pozwalają na poszerzenie obszaru, w którym sieć ALDI jest coraz częściej lub już regularnie odwiedzana przez konsumentów. Rozszerzenie obszaru prowadzonej działalności wpłynęło na zwiększenie kosztów transportu oraz kosztów najmu ponieważ wiele lokalizacji otwartych w 2021 roku jest użytkowanych na podstawie umowy najmu.

Na przestrzeni najbliższych dwóch lat sieć planuje powiększyć ilość placówek o 50%.

 

 

 

Reorganizacja spółki Aldi

 

Rok 2021 był okresem, w trakcie którego przeprowadzono reorganizację centrali firmy Aldi, powstało wiele nowych stanowisk, działów, do obsługi nowych procesów i uproszczenia już istniejących. W 2021 Spółka rozpoczęła także szereg działań polegających na inwestycjach w nowe technologie, można tutaj wymienić wymianę sieci, projektowanie nowych systemów. 

Analizy obrotów ze sprzedaży wykazują nadal tendencję wzrostową w porównaniu do roku ubiegłego. W 2021 roku zanotowano ponad 20% wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

Od roku 2021 spółka posiada udziały w Spółce Aldi Retail Sp. z o.o. w wysokości 100.000,00 PLN

Aldi: 16,7 mln zł na podatek handlowy

Nowym obciążeniem dla sieci  było wprowadzenie przez rząd podatku
handlowego. Spółka z tego tytułu odprowadziła do budżetu państwa 16,7 mln PLN.

Bilans sieci Aldi

Struktura bilansu spółki Aldi za 2021 rok przedstawiała się następująco:

• Spółka na koniec 2021 r. posiadała zobowiązania długoterminowe w wysokości 59.241.968,61 PLN na co składały się:
• Inne zobowiązania finansowe w ramach których zaewidencjonowano leasing
nieruchomości w wysokości 46.007.652,68 PLN,
• Inne, z tytułu długoterminowych gwarancji budowlanych w wysokości
13.234.315,93 PLN

• Spółka na koniec 2021 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 603.409.175,63 PLN, na co składały się:
• zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek od udziałowców wraz odsetkami w wysokości 340.738.627,73 PLN,
• inne zobowiązania finansowe w wysokości 6.509.533,87 PLN,
• zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności do 12 miesięcy w wysokości 149.837.657,86 PLN,
• zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w
wysokości 19.376.612,14 PLN,
• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 12.904.183,12 PLN,
• inne zobowiązania w wysokości 74.042.560,91 PLN, w tym zobowiązania z
tytułu nabycia środków trwałych w wysokości 62.715.203,19 PLN.

• Spółka na koniec 2021 r. posiadała rezerwy na zobowiązania w wysokości
25.359.715,42 PLN, na co składały się:
• rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 109.754,98 PLN,
• pozostałe rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe o wartości 25.249.960,44 PLN
Spółka na koniec roku 2021 posiadała aktywa trwałe o wartości 2.087.585.261,87 PLN,
w tym:
• wartości niematerialne i prawne o wartości 1.163.869,33 PLN,
• rzeczowe aktywa trwałe o wartości 2.054.214.466,31 PLN w postaci:
1. środków trwałych o wartości 1.961.162.445,06 PLN,
2. środków trwałych w budowie o wartości 82.931.785,56 PLN,
3. zaliczek na środki trwałe w budowie o wartości 10.120.235,69 PLN
• długoterminowe należności od pozostałych jednostek w wysokości
19.897.527,15 PLN
• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe o wartości 12.209.399,08 PLN, na które składają się następujące pozycje :
o aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości
9.561.834,52 PLN,
o inne rozliczenia międzyokresowe 2.647.564,56 PLN

- Będziemy kontynuować obraną strategię intensywnego rozwoju ALDI w Polsce, która jednocześnie zakłada osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w perspektywie trzech lat – mówił niedawno Wojciech Łubieński, prezes zarządu ALDI w Polsce.

Jakie przychody generują sklepy Aldi w Polsce?

Rachunek zysków i strat za rok 2021 przedstawia się następująco:
• przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 2.185.848.067,76 PLN,
• koszty działalności operacyjnej wyniosły 2.309.859.157,80 PLN,
• strata ze sprzedaży wyniosła 124.011.090,04 PLN,
• pozostałe przychody operacyjne wyniosły 14.881.374,33 PLN,
• pozostałe koszty operacyjne wyniosły 88.157.385,22 PLN,
• strata z działalności operacyjnej wyniosła 197.287.100,93 PLN,
• przychody finansowe wyniosły 6.910.566,49 PLN,
• koszty finansowe wyniosły 5.156.156,03 PLN,
• strata z działalności gospodarczej wyniosła 195.532.690,47 PLN,
• strata brutto wyniosła 195.532.690,47 PLN,
• odroczony podatek dochodowy wynoszący 1.467.745,97 PLN.

W związku z wykazaniem przez spółkę podatku odroczonego w ostateczności strata netto w 2021 roku wyniosła 194.064.944,50 PLN.

Przeciętny stan zatrudnienia na koniec roku to 3.316 osoby (3.043 na koniec 2020).

ALDI w Polsce posiada 221 sklepów.

 

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum