Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Ekspert w dlahandlu.pl wyjaśnia dlaczego wciąż czekamy na decyzję UOKiK-u w sprawie przejęcia Reala

Na temat przyczyn i skutków długotrwałego oczekiwania na decyzję Prezesa UOKiK w sprawie zgody na koncentrację sieci Real i Auchan wypowiada się dr Małgorzata Kozak, radca prawny, specjalistka prawa ochrony konkurencji oraz prawa Unii Europejskiej.
Reklama
W marcu 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przejął od Komisji Europejskiej postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie sieci Real przez Auchan. Zgodnie z informacjami prasowymi, przejęcie postępowania przez polski organ antymonopolowy nastąpiło na wniosek przedsiębiorców.
Co do zasady postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Termin ten jest kluczowy ponieważ przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu decyzji lub właśnie upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Jednocześnie, po upływie tego terminu Prezes UOKIK nie może wydać żadnej decyzji zakazującej dokonania koncentracji. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, decyzja zakazująca przekształcenia podmiotu gospodarczego wydana po upływie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru przekształcenia, pozostaje bez wpływu na skuteczność przekształcenia dokonanego przed jej wydaniem.
Ale, dwa miesiące, nie zawsze oznacza dwa miesiące...
Do dwumiesięcznego terminu każdorazowo nie wlicza się okresów na usunięcie braków lub uzupełnienie informacji na wezwanie Prezesa UOKIK. Również, do tego okresu nie wlicza się okresów oczekiwania na ustosunkowanie się do przedstawionych przez Prezesa Urzędu propozycji warunków. Te warunki, które zostają nałożone na przedsiębiorców w decyzji mogą polegać m.in. na obowiązku zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców lub udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Dla UOKIK, dwa miesiące to krótkie dwa miesiące
Jeżeli chodzi o uzupełnienie informacji na wezwanie Prezesa UOKIK, to w gestii Prezesa UOKIK pozostaje decyzja, czy materiał zgromadzony w sprawie jest wystarczający dla rozpatrzenia skutków koncentracji na rynku. W bardziej skomplikowanych przypadkach - takich jak obecnie badany - konieczna jest analiza rynków właściwych - przy skomplikowanych koncentracjach tych rynków może być nawet więcej niż 100. W niektórych sprawach prowadzone są badania rynkowe obejmujące wszystkie zidentyfikowane w sprawie rynki właściwe przez przynajmniej ankietowe badanie konkurentów. Wreszcie organ antymonopolowy powinien zebrać dane i przeprowadzić ich analizę ekonomiczną.
Obydwie sieci są obecne na rynkach artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (AKCU). Właściwymi geograficznie rynkami w kontekście połączenia dwóch sieci supermarketów są rynki lokalne. Dodatkowo Prezes UOKIK analizuje produktowe rynki właściwe, wśród których w przypadku AKCU można wyróżnić rynki zaopatrzenia w AKCU oraz rynki artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. W ramach tego rynku możliwe jest również wyróżnienie grup produktowych. W konsekwencji, Prezes UOKIK analizuje każdy rynek osobno i wpływ koncentracji na te rynki. Jednocześnie, należy zauważyć, że w dotychczasowej praktyce decyzyjnej, Prezes UOKIK nie wyróżniał oddzielnych rynków z uwagi na rozmiar sklepu wielkopowierzchniowego. Uznaje je zatem za należące do jednego kanału dystrybucji.
Dla koncentracji, dwa miesiące to wieczność
W przypadku postępowania w sprawie koncentracji przedsiębiorca, poza ścisłą współpracą z organem antymonopolowym nie ma możliwości przyspieszenia postępowania. Natomiast, każde „zastopowanie" biegu terminu powinno znajdować swoje uzasadnienie, jak i mieć związek z prowadzonym postępowaniem. Z informacji prasowych wynika, że Real ma poważne kłopoty finansowe. Oby, zgoda na koncentrację (nawet warunkowa) nie przyszła w momencie, kiedy w rzeczywistości działalność Reala nie będzie wywoływała żadnych skutków na rynku.
Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum