Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Jaka strata Tesco w Polsce? Salling Group wspiera spółkę gotówką

30 czerwca br. podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Tesco Polska Sp. z o.o oraz Salling Group A/S na kwotę 1.129.006 tys. zł
Reklama
  • Strata finansowa netto Tesco Polska to 144 571 tys. zł.
  • Przychody to 5 778 168 tys. zł.

Finanse Tesco Polska

Spółka Tesco Polska złożyła sprawozdanie finansowe za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. W dokumencie czytamy, że strata finansowa netto za omawiany rok obrotowy wyniosła 144 571 tys. zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 26 389 tys. zł. Przychody ze sprzedaży oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe to 5 778 168 tys. zł.

Co kupiła firma Salling Group?

17 czerwca 2020 Tesco Holdings B.V jako właściciel Tesco (Polska) Sp. z o.o podpisała umowę z Salling Group A/S dotyczącą transakcji sprzedaży 100 % udziałów w Tesco (Polska) Sp. z o.o. Transakcja finalnie doszła do skutku po uzyskaniu pozytywnej opinii UOKiK tj w dniu 16 marca 2021. W ramach transakcji Salling Group A.S stała się właścicielem 301 lokalizacji/ sklepów, 14 stacji paliwowych oraz 2 centrów dystrybucyjnych.

Strata przewyższa sumę kapitałów

- Na dzień bilansowy, wykazana w sprawozdaniu strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. Uchwała o dalszym istnieniu spółki, zgodnie z art. 233.§ 1. KSH zostanie zaproponowana w projekcie uchwał na Zgromadzenie Wspólników Spółki w dacie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki. Wobec faktów przedstawionych powyżej, uwzględniając czynniki mogące wskazywać na istnienie wątpliwości w zakresie kontynuacji działalności, zarząd nie stwierdził na dzień podpisania sprawozdania finansowego stanu wskazującego na istnienie istotnej niepewności co do kontynuacji działalności - podano.

Majątek trwały

Wartość aktywów trwałych spółki na dzień 28 lutego 2021 r. wynosiła 1 375 565 tys. zł, w tym wartość netto rzeczowego majątku trwałego 1 221 212 tys. zł, a wartość inwestycji długoterminowych 137 562 tys. zł. Rzeczowy majątek trwały spółki stanowią: grunty własne, prawo wieczystego użytkowania, budynki, budowle, sprzęt komputerowy, urządzenia chłodnicze, sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie sklepów, a także stacji paliw, samochody, naczepy, wyposażenie biurowe. 

Kadry

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił 7 661 osób. Struktura zatrudnionych pracowników z podziałem na grupy zawodowe przedstawiała się następująco:

w Biurze Głównym – 472 pracowników,
w magazynach i sklepach 7 189 pracowników

W omawianym roku obrotowym  wynagrodzenie członków zarządu wyniosło 1 mln 551 tysięcy (brutto). Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia.

Co po dniu bilansowym...

Po dniu bilansowym nastąpiło podpisanie istotnych umów pożyczek, ich spłat oraz ich późniejszej konwersji na kapitał własny spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki :\
a) 7 marca 2021 r. Tesco Polska podpisało umowę pożyczki z Tesco Corporate Treasury Service Service PLC na kwotę 110 000 tys. zł
b) 12 marca 2021 r. Tesco Polska spłaciło część pożyczki wewnątrzgrupowej na rzecz Tesco Corporate Treasury Service Service PLC w wysokości 315 360 tys. zł
c) 16 marca 2021r. Salling Group A/S weszło w prawa pożyczkodawcy w ramach umowy subrogacji długu pomiędzy Tesco Corporate Treasury Services (pierwotny pożyczkodawca), Tesco Polska Sp. z o.o (pożyczkobiorca) oraz Salling Group A/S co do kwoty 559 006 tys zł.
d) w okresie od 16 marca 2021 do dnia 30 czerwca 2021 Salling Group A/S dokonała kilkukrotnie zasileń gotówkowych Tesco Polska Sp. z o.o i w efekcie w dniu 30 czerwca 2021 roku podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Tesco Polska Sp. z o.o oraz Salling Group A/S na kwotę 1.129.006 tys. zł

22 października 2021 roku, wskutek uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nastąpiło podniesienie kapitału zakładowego spółki o kwotę 923.180.500 zł poprzez utworzenie 1.846.361 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy.
Nowo utworzone udziały zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 362.525.929,43 zł oraz wkład niepieniężny (aport) w postaci przysługujących jedynemu wspólnikowi tj. Salling Group A/S względem Spółki wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki z dnia 30 czerwca 2021 r. w wysokości 1.137.474.070,57 zł. W efekcie tego zdarzenia, cały dług Tesco (Polska) sp. z o.o. wobec jedynego udziałowca został skonwertowany na kapitał.

Przypomnijmy, że 31 października br. sieć Tesco po ponad 25 latach zakończyła działalność w Polsce.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum