Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Mirbud będzie odwoływał się od decyzji oddalającej ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu

W dniu 26 stycznia 2018 r. MIRBUD S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018 roku oddalające wniosek złożony przez MIRBUD S.A. o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu, zarządcy Galerii Handlowej Sukcesja w Łodzi. 
Jednocześnie MIRBUD S.A. oświadcza, że będzie składał zażalenie na postanowienie Sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu.
Reklama

Mirbud w oświadczeniu napisał:
"W komentarzu przesłanym do mediów w dniu 25 stycznia przez Zarząd Fabryki Biznesu odnośnie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Zarząd Fabryki Biznesu Sp. z o.o. przedstawia stanowisko niezgodne z uzasadnieniem Sądu zawartym w postanowieniu.
Zgodnie z uzasadnieniem Sądu, podstawą oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu sp. z o.o. jest „(…) realny spór co do istnienia wierzytelności z tytułu pozostałej części zapłaty za prace wykonane na podstawie umowy o roboty budowlane.”, a nie faktyczna sytuacja finansowa Fabryki Biznesu. Sąd analizując przedstawione dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Fabryki Biznesu sp. z o.o. podkreślił że:
„Według stanu na dzień 29.09.2017r wysokość zobowiązań z tytułu kredytu i umów hedgingowych wynosi 59.854.149,77 euro i 3.718.496,10 zł, co daje kwotę ok. 256.901.549,62 zł.
Aneksem nr 8 z dnia 28.04.2017r do umowy kredytu ustalono ostateczny termin spłaty dla kredytu inwestycyjnego – do dnia 31.08.2018r, dla kredytu VAT – do dnia 29.12.2017r. Zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat kredytu inwestycyjnego zawieszono płatność rat kapitałowych w okresie od kwietnia do grudnia 2017r., ustalając iż rata płatna do dnia 31.01.2018r wynosić będzie 2.219.000 euro, a raty płatne w kolejnych miesiącach wyniosą po 163.000 euro, przy czym termin płatności ostatniej raty tzw. Balonowej w wysokości ok. 56.000.000 euro wyznaczony został na dzień 31.08.2018 r. Aktualna sytuacja finansowa spółki „Fabryka Biznesu: sp. z o.o. uniemożliwia spłatę kredytu we wskazanych powyżej terminach i kwotach (…)
W dniu 29.12.2017r dla Fabryki Biznesu sp. z o.o. upłynął termin spłaty kredytu VAT w kwocie 3.892.253,59 zł i spółka zobowiązania tego nie wykonała, a co za tym idzie jest ono wymagalne. Spółka wystąpiła do Konsorcjum Banków z wnioskiem o uruchomienie środków w kwocie 3.147.263,98 zł na refinansowanie kredytu VAT. Pismem z dnia 2.01.2018r bank odmówił uruchomienia dodatkowych środków z kredytu inwestycyjnego (…)”
„Według opinii biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe „Fabryki Biznesu” sp. z o.o. za rok 2016 zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, jednakże kapitał własny spółki według stanu na dzień 31.12.2016 r. wykazuje wartość ujemną w kwocie 67.172 tys. zł. a zobowiązania spółki ponad czterdziestokrotnie przewyższają należności i przy niepewności, że podjęte działania restrukturyzacyjne przyniosą efekty w poprawie sytuacji finansowej, kontynuacja działalności spółki może być zagrożona.(…)”
„Majątek spółki obciążony jest zabezpieczeniami rzeczowymi w postaci hipotek oraz zastawów rejestrowych.”
„Według oświadczenia zarządu dłużnika spółka „Fabryka Biznesu: dokonała również na rzecz mBank S.A. cesji wszystkich praw i roszczeń związanych z umowami najmu, które zostały zawarte z najemcami Centrum Handlowo-Rekreacyjnego. Oznacza to, że wszelkie płatności z tytułu najmu mogą być dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez bank, co do których bank posiada nieodwołalne pełnomocnictwo. Resumując, cały majątek spółki „Fabryka Biznesu Sp. z o.o. jest obciążony zabezpieczeniami rzeczowymi.”
„(…) Analiza powyższych danych prowadzi do wniosku, iż działalność Spółki generuje straty.”
W podsumowaniu postanowienia Sąd podał, że:
„W ocenie sądu złożenie przedmiotowego wniosku o upadłość uczestnika postępowania nie było nakierowane na podważenie zaufania do „Fabryki Biznesu” sp. z o.o. jako wiarygodnego uczestnika obrotu gospodarczego, lecz wynikało wyłącznie z prezentowanego przez wnioskodawcę stanowiska o istnieniu, wymagalności i bezsporności jego roszczeń. Dodatkowo zważyć należy – jakkolwiek sąd nie przeprowadzał badania istnienia przesłanek ogłoszenia upadłości uczestnika – że prezentowane w sprawozdaniach finansowych wyniki finansowe działalności dłużnika mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego wypłacalności. Działalność spółki w 2015 i w 2016 roku wygenerowała straty. Kapitał własny na koniec okresów sprawozdawczych był ujemny. (…)”
„(…) W przypadku nie ujęcia w innych przychodach operacyjnych kwoty kary umownej nałożonej na MIRBUD S.A. rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.06.2017r wykazywałby stratę w wysokości 13.808.840,69 zł. Uczestnik posiada wprawdzie majątek o bardzo dużej wartości, jednak w całości jest on obciążony zabezpieczeniami. Powyższe okoliczności wskazują, iż istnienie podstaw do uznania „Fabryki Biznesu” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi za dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań nie jest wykluczone.”

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum