Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

To może być dotkliwy cios dla Intermarche. UOKiK często karze detal

UOKiK bacznie przygląda się detalistom broniąc interesów konsumentów i dostawców. Ostatnio na celowniku znalazła się sieć Intermarche. Jeśli zarzuty urzędu się potwierdzą, trzeba będzie zapłacić karę w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu. Przypomnijmy, że spółka za 2021 r. zanotowała stratę netto w wysokości 18 048 tys. zł.
Reklama

 

 

 

8 lutego prezes UOKiK Tomasz Chróstny poinformował, że postawił spółce SCA PR Polska (Intermarche) zarzuty nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Chodzi dokładnie o ustalanie warunków współpracy w trakcie jej trwania oraz uzyskiwania rabatów, pomimo niespełnienia warunków, od których pierwotnie uzależniono ich udzielenie.

Zarzuty UOKiK wobec Intermarche

Urząd ustalił, że sieć Intermarche zawierała umowy dotyczące warunków handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych na kolejny rok z opóźnieniem, oczekując od dostawców uwzględnienia nowych warunków od początku tego roku. Tym samym dostawcy, realizując zamówienia w okresie od 1 stycznia danego roku do dnia podpisania umowy, nie mieli pewności na jakich zasadach i warunkach zostanie wstecznie rozliczona sprzedaż. Ponadto występowały sytuacje, w których dostawcy byli obciążeni dodatkowymi rabatami, nie przewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy.

Dokonane ustalenia wskazują również, że SCA PR Polska  uzyskiwała od dostawców rabat retrospektywny, mimo że wartość obrotu, od której strony w uprzedniej umowie uzależniły jego udzielenie, nie została osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym. W konsekwencji tych działań dostawcy byli pozbawiani części dochodu przysługującego im z tytułu współpracy z siecią.

- Sytuacja, w której dostawcy produktów rolno-spożywczych przez kilka miesięcy nie wiedzą, na jakich warunkach sprzedają swoje towary sieci, jest absolutnie nieakceptowalna i stanowi nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Podobnie jest w przypadku zmiany warunków rabatowania zmniejszającej dochody dostawców. Obie praktyki nie pozwalają dostawcom na planowanie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzanie rentownością. Poważnie też zaburzają relacje handlowe, które powinny opierać się na uczciwości, transparentności i partnerstwie - mówił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Intermarche: Pozostajemy otwarci na współpracę z UOKiK

Sieć od razu wydała oświadczenie w którym pisze m.in. "Aktualnie prowadzimy analizę zawiadomienia, w tym kierowanych wobec SCA PR POLSKA zarzutów i ich uzasadnienia. Pozostajemy otwarci na współpracę z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przekazując w sposób transparentny niezbędną dokumentację, kierując się dobrą wolą oraz odpowiadając na powstałe wątpliwości i kierowane wobec spółki pytania.".

W swoim raporcie za 2021 r. firma opisała postępowania prowadzone przez UOKiK.

Intermarche pod lupą UOKiK

Sieć nie pierwszy raz znalazła się pod lupą urzędu. W swoim sprawozdaniu za 2021 r. opisuje dotychczasowe postępowania. 

Czytamy m.in. "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 roku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwiemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej wszczął wobec spółki postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, polegających na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne i spożywcze.

Sprawa została zakończona wydaniem decyzji przez Prezesa UOKiK z dnia 20.12.2021 r. w ramach której organ nakazał zaprzestanie opóźnień oraz wypłatę należnych odsetek dostawcom produktów rolno-spożywczych, jednocześnie odstępując od wymierzenia kary. UOKiK nakazał również zaproponowanie dostawcom produktów rolno- spożywczych zmian we wzorcach umownych w zakresie uregulowania kwestii płatności kwot bezspornych poprzez eliminację uzależnienia zapłaty od przesłanki prawidłowości wystawienia faktury."

Spółka SCA PR Polska jest centralą zakupową sieci Intermarche w Polsce. Za  2021 r. zanotowała stratę netto w wysokości 18 048 tys. zł. 

Skumulowana strata wynosi 222.6313 tys. złotych i przewyższa wartość kapitału zapasowego oraz połowy kapitału podstawowego.

Katalog szarych praktyk w relacji sieć - dostawca

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w jednym ze swoich raportów "Opłaty okołosprzedażowe" opisuje katalog szarych praktyk stosowanych przez sieci handlowe wobec dostawców. 

Katalog jest w znacznym stopniu ukierunkowany na poprawę pozycji dostawców w ich relacjach z sieciami handlowymi. 5 z 6 praktyk „szarych”
ma bezpośredni związek z zagadnieniem opłat okołosprzedażowych. Praktyki te polegają na:

• pobieraniu od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów rolnych lub spożywczych lub udostępniania takich produktów na rynku (art. 8 ust. 1 pkt 12 ustawy o przewadze kontraktowej);

• żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów obniżek cen produktów rolnych lub spożywczych sprzedawanych przez nabywcę w ramach organizowanej przez nabywcę promocji (art. 8 ust. 1 pkt 13);

• żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za reklamowanie produktów rolnych lub spożywczych przez nabywcę (art. 8 ust. 1 pkt 14);

• żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za prowadzenie przez nabywcę marketingu produktów rolnych lub spożywczych (art. 8 ust. 1 pkt 15);

• żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia opłat za czynności wykonywane przez pracowników zajmujących się urządzeniem lokalu wykorzystywanego do sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych dostawcy (art. 8 ust. 1 pkt 16).

Które sieci sprawdza UOKiK?

Biedronka

W raporcie z listopada 2022 r. "Opłaty okołosprzedażowe" UOKiK pisze:

W kontekście interwencji Prezesa UOKiK odnoszących się do relacji między sieciami handlowymi a ich dostawcami, w pierwszej kolejności należy wskazać na decyzję z dnia 11 grudnia 2020 r. dotyczącą praktyk Jeronimo Martins Polska S.A. W decyzji tej stwierdzono stosowanie przez ww. spółkę nieuczciwych praktyk polegających na pobieraniu od dostawców produktów rolnych lub spożywczych rabatów na podstawie zawieranych na koniec okresu rozliczeniowego porozumień, bez uprzedniego uzgodnienia wysokości tych rabatów oraz warunków ich przyznania. W konsekwencji na sieć nałożona została kara pieniężna w wysokości 723 381 476,56 zł.

Kaufland

Istotnym rezultatem działań dotyczących badania polityk rabatowych było wydanie w dniu 30 grudnia 2021 r. decyzji nakładającej na Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. karę pieniężną w wysokości 123 992 814,4 zł, w związku ze stosowaniem przez ten podmiot nieuczciwych praktyk, polegających na zawieraniu z dostawcami umów o współpracy na dany rok w trakcie trwania tego roku, z obowiązkiem wstecznego rozliczenia różnicy pomiędzy nowymi a poprzednio obowiązującymi warunkami oraz pobieraniu
od dostawców środków pieniężnych, w postaci udzielanych rabatów, na podstawie porozumień zawieranych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

Eurocash

W kontekście interwencji Prezesa UOKiK bezpośrednio związanych z nieuczciwymi praktykami dotyczącymi opłat okołosprzedażowych, wymienić należy decyzję z dnia 30 listopada 2021 r., w której stwierdzono stosowanie przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (właściciela największej w Polsce sieci hurtowni i organizatora wielu popularnych sieci sklepów detalicznych) praktyki nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową, polegającej na wymaganiu od dostawców produktów rolnych i spożywczych opłat za usługi, które nie są wykonywane na ich rzecz lub są wykonywane, ale o ich realizacji, w tym kosztach i rezultatach, dostawcy nie są informowani. W związku z tym nakazał on zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki oraz nałożył na stronę karę pieniężną w wysokości 76 019 901,23 zł.

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum