Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Współczynnik rozwarstwienia dochodowego dla Polski wynosi 30,7

Po dwóch latach spadku, w 2014 r. odnotowano w Unii Europejskiej wzrost realnego PKB per capita na poziomie 1,26%. Za wzrost ten w głównej mierze odpowiadała poprawa na rynku pracy, która znalazła odzwierciedlenie we wzroście wskaźnika zatrudnienia o 1,42%. W większości krajów Unii Europejskiej dynamika PKB per capita poprawiła się: w niektórych krajach, takich jak Niemcy, Hiszpania, Czechy i Węgry poprawa ta wynosiła ponad 2 p. proc., w innych, takich jak Polska i Słowacja była nieco mniejsza, w jeszcze innych, takich jak Włochy nie odnotowano poprawy w ogóle - czytamy w publikacji GUS.
Reklama

Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej oraz warunków na rynku pracy w UE, realne dochody gospodarstw domowych rosły średnio w 2014 r. o 0,8%. Wzrost ten miał miejsce głównie za sprawą dochodów z pracy najemnej. Pozytywny wkład miały także dochody z pracy na własny rachunek i świadczenia społeczne.

Współczynnik Giniego (opisujący rozwarstwienie dochodowe) na podstawie badania EU-SILC wyniósł w 2013 r. w UE 30,576. Najwyższe nierówności dochodowe, mierzone tym współczynnikiem, występowały w najbiedniejszych krajach UE (Bułgaria, Rumunia), krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz w południowych krajach UE (Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Cyprze). Najniższe nierówności dochodowe występowały w Słowacji, Słowenii, Czechach, Szwecji i Holandii. Polska na tym tle plasowała się nieco powyżej średniej dla UE. Współczynnik Giniego wyniósł w 2013 r. w Polsce 30,7.

Nierówności dochodowe wzrosły na skutek kryzysu gospodarczego w wielu południowych krajach UE. W latach 2008-2013 współczynnik Giniego wzrósł o 3,4 p. na Cyprze, o 2,9 p. w Chorwacji, o 1,8 p. w Hiszpanii, o 1,5 p. we Włoszech. W szczególności w Grecji i Hiszpanii wzrost nierówności dochodowych miał związek z istotnym spadkiem liczby zatrudnionych77.
Nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego istotnie wzrosły w tym okresie także na Węgrzech (o 2,8 p.), w Luksemburgu (o 2,8 p.), w Danii (o 2,4 p.) i w Estonii (o 2,0 p.).
Dla porównania w latach 2008-2013 współczynnik Giniego dla Polski obniżył się z poziomu 32,0 do 30,7.

Rok 2014 był kolejnym rokiem kurczenia się liczby osób w wieku produkcyjnym w Polsce w wyniku nabierającego tempa procesu starzenia się ludności.
Liczba osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) w połowie 2014 r. wyniosła 24,3 mln osób. Po osiągnięciu szczytu w 2010 r., liczba ta zmniejszała się w latach 2011-2014, przy czym skala spadku w każdym kolejnym roku była coraz większa. Udział tej grupy wieku w populacji w 2014 r. wyniósł 63,2%, tj. mniej o 1,3 p. proc. niż w 2010 r.
Ludność w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) w połowie 2014 r. liczyła 7,2 mln osób. Jej udział w całej populacji wyniósł 18,4%, i był wyższy o 2,2 p. proc. niż w 2010 r. Udział ten nieustannie rósł od 1990 r.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum