Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash i spółki PZU stworzyły fundusz, który będzie inwestować w nieruchomościportalspozywczy.pl - 28 sierpnia 2011 12:07


Eurocash oraz PZU SA, PZU Życie i TFI PZU utworzyły fundusz, który będzie inwestował w nieruchomości należące do Eurocash. W ciągu trzech lat wartość nieruchomości, które znajdą się w funduszu ma wynieść do 330 mln zł.

Eurocash zawarł z PZU SA, PZU Życie SA i oraz TFI PZU umowy, „przedmiotem których jest określenie praw i obowiązków stron związanych z utworzeniem, działalnością i uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, tworzonym przez TFI PZU".
Głównym celem tworzonego funduszu będzie nabywanie, za pośrednictwem spółek celowych, nieruchomości, na których są lub będą zlokalizowane hurtownie lub centra dystrybucyjne wykorzystywane przez Eurocash lub spółki z Grupy Eurocash. Jak szacuje Eurocash, umożliwi to spółkom z Grupy Eurocash zwiększenie dynamiki ekspansji.

Ponadto, fundusz nabędzie te nieruchomości, które są w chwili obecnej przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego przysługującego Eurocash.

W celu zapewnienia finansowania działalności funduszu Eurocash obejmie jego certyfikaty w zamian za wpłatę 35 mln zł, zaś PZU obejmie certyfikaty funduszu za wpłatę 130 mln zł. Strony dążyć będą do tego, aby pozostałe środki konieczne do osiągnięcia planowanej wartości portfela Funduszu pozyskane zostały z kredytów bankowych lub poprzez zaangażowanie inwestora innego niż PZU i Eurocash. Niewykluczone jest także udostępnienie dodatkowego finansowania przez PZU.
Wejście w życie umów uzależnione jest od uzyskania zezwoleń administracyjnych w przypadku gdyby okazało się, że takie zezwolenia są niezbędne dla wykonania zawartych umów.