Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lipcowy Barometr Carrefour zapowiada poprawę koniunkturypr - 15 lipca 2013 10:06


Lipcowa wartość barometru Carrefour - wskaźnika koniunktury konsumenckiej wzrosła w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 1,9 punktu i wyniosła -11,0 punktu (w skali od -100 do +100). W drugiej połowie 2013 roku spodziewane jest nieznaczne ożywienie gospodarcze - na poziomie pomiędzy 1 a 2 procent - wynika z analiz IBnGR.

Na zmianę wartości barometru pozytywnie wpłynęły: wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznejoraz spadek inflacji.

Wzrost wartości barometru łagodzony był przez: spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym
oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw.

To już kolejny wzrost notowania barometru Carrefour - w czerwcu jego wartość wzrosła (w porównaniu z majem) o 2,6 punktu, a w lipcu o 1,9 pkt.. Pomimo drugiego z rzędu wzrostu notowania barometru, jego wartość nadal znajduje się znacząco poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Stanowi
to potwierdzenie obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników i świadczy o utrzymywaniu się złego stanu koniunktury gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę, że obecna wartość wskaźnika znalazła się na poziomie najwyższym od września 2011 roku. Może to stanowić zapowiedź poprawy koniunktury i powolnego wzrostu dynamiki spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, w najbliższych miesiącach. Oczekiwanie
takie zgodne jest z aktualnymi prognozami IBnGR, według których w drugiej połowie 2013 roku powinno rozpocząć się ożywienie gospodarcze.