Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eksperci: Oznakowanie CE nie jest znakiem bezpieczeństwa, nie świadczy też o jego jakościdlahandlu.pl - 12 czerwca 2014 12:24


Wbrew powszechnym opiniom, znak CE nie służy celom marketingowym i handlowym, nie określa pochodzenia wyrobu, ani nie świadczy o jego jakości. Oznakowanie CE nie jest też znakiem bezpieczeństwa. CE na wyrobie oznacza, że spełnia on wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia oraz że został poddany stosownym procedurom oceny zgodności, zakończonym oceną pozytywną - wyjaśnia dr inż. Michał Bak, TÜV Rheinland Polska, firmy certyfikacyjnej i badawczej.

Podmiot wprowadzający wyrób na rynek, zobowiązany jest dopełnić czynności związanych z oceną zgodności tego wyrobu przed jego udostępnieniem. W Polsce ustawa o systemie oceny zgodności ustala kwestie związane z oceną bezpieczeństwa większości wyrobów, z którymi spotkają się konsumenci. Nadrzędnym celem ustawy jest eliminowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia użytkowników wyrobów.

Ustawa ponadto ułatwia międzynarodowy obrót towarowy, gdyż wyrób, który został poddany ocenie zgodności w Polsce, może być wprowadzony do obrotu na terytorium wszystkich krajów członkowskich UE. Ocena zgodności zakłada wykonanie badań wyrobu przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. W takiej sytuacji nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy. Jeżeli natomiast wyrób podlega dodatkowym wymaganiom, które nakładają obowiązek przeprowadzenia badań w laboratorium niezależnym, posiadającym akredytację i/lub notyfikację, wówczas producent lub jego upoważniony przedstawiciel ma obowiązek zwrócić się do takiego laboratorium w celu przeprowadzenia badań wyrobu.

Podczas procesu oceny zgodności wyrób może być również poddany certyfikacji. Warunkiem koniecznym do wydania certyfikatu jest jednak pozytywny wynik oceny weryfikowanego wyrobu, przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel po potwierdzeniu zgodności wyrobu lub procesu jego wytwarzania z wymaganiami zasadniczymi, zobowiązany jest wystawić deklarację zgodności - jeżeli zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje - oraz oznaczyć wyrób znakiem zgodności CE. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie wszystkie dyrektywy nowego podejścia wymagają oznakowania CE. W przypadku, gdy na mocy odrębnych przepisów w fazie kontroli procesu produkcji uczestniczyła jednostka notyfikowana, za znakiem CE umieszcza się dodatkowo jej numer identyfikacyjny.

Przepisy prawa zabraniają umieszczania znaku CE na wyrobach, które nie spełniają zasadniczych wymagań lub do których nie zastosowano odpowiedniej procedury oceny zgodności. Ustawodawca zakazuje ponadto wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobów nieposiadających oznakowania zgodności CE w przypadku, gdy wyroby te podlegają takiemu oznakowaniu. Przepisy ustawy o systemie oceny zgodności nie dopuszczają też zastosowania na wyrobach znaków podobnych do CE mogących wprowadzać w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora