Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Liczba upadłości w handlu niższa o 16 proc. rdr. Prognozy dobre, bo wzrośnie siła nabywcza Polakówdlahandlu.pl - 30 grudnia 2015 09:53


W 2015 roku polskie sądy ogłosiły upadłość 741 podmiotów, czyli o 10 proc. mniej niż w roku 2014. W 2014 roku polskie sądy ogłosiły upadłość 823 podmiotów, co było liczbą o 7 proc. niższą niż w roku 2013. To już drugi rok z rzędu, kiedy liczba upadających firm spada.

Sektorowi handlu sprzyjają wyższe wydatki gospodarstw domowych, a to głównie za sprawą poprawy na rynku pracy, rosnącym wynagrodzeniom i deflacji cen, co przekłada się na solidną dynamikę wzrostu sprzedaży detalicznej. Liczba bankructw w sektorze spadła o 16 proc. r./r. z 202 do 170 firm, z czego firm hurtowych upadło 108, a firm detalicznych 49.

W 2015 roku ogłoszono więcej upadłości wśród hurtowników, którzy podlegali dalszemu etapowi konsolidacji, a duże sieci detaliczne często bezpośrednio współpracowały z producentami z pominięciem hurtowni, korzystając ze swojej siły zakupowej i tym samym skracając łańcuch dostaw. W 2016 roku duże sieci detaliczne mają być objęte nowym obciążeniem podatkowym, którego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Jednak ze względu na najwyższą konkurencyjność cenową największych podmiotów na rynku, nie należy spodziewać się ich istotnego osłabienia. Co więcej, możliwa jest dalsza konsolidacja oraz akwizycje ze skłonnością dużych podmiotów do rozszerzania działalności na coraz bardziej popularne mniejsze formy detaliczne, które nie będą objęte nowym podatkiem. Rok 2016 będzie okresem szans i możliwości dla polskich przedsiębiorstw. Wzrost gospodarczy prognozowany przez Coface na poziomie 3,4 proc. będzie nadal zasilany głównie popytem wewnętrznym, zwłaszcza rosnącą konsumpcją gospodarstw domowych. Przyczyni się do tego dalsza poprawa na rynku pracy wraz z rosnącymi wynagrodzeniami oraz optymizm konsumentów. Już teraz wskaźniki te sięgają najwyższych wartości na przestrzeni ostatnich siedmiu lat.

Komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Do zmniejszenia liczby upadłości przyczynia się z pewnością korzystna sytuacja gospodarcza Polski. Nasz kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia solidnego poziomu wzrostu gospodarczego na poziomie 3,5 proc. w 2015 r., co prognozowaliśmy już wcześniej. Przedsiębiorstwa korzystają na rosnących wydatkach gospodarstw domowych. Sa one skłonne zwiększać konsumpcję w obliczu poprawy na rynku pracy, potwierdzonej przez najniższą od siedmiu lat stopę bezrobocia, rosnące wynagrodzenia oraz deflację cen. Wspiera ona siłę nabywczą konsumentów. 

Jednak dobre wyniki od strony makroekonomicznej nie przekładają się w pełni na adekwatną poprawę wyników finansowych polskich przedsiębiorstw. Wskaźniki rentowności ze sprzedaży i obrotu pozostają na poziomach niższych niż notowane w ubiegłym roku, przedłużająca się deflacja cen przynosi korzyści dla konsumentów, ale w wielu przypadkach jest dotkliwa dla producentów i dystrybutorów, a duża konkurencja i walka na marże sprawia, że firmy różnych branż balansują na granicy rentowności, a nawet wypłacalności. 

Rok 2016 będzie okresem szans i możliwości dla polskich przedsiębiorstw. Wzrost gospodarczy prognozowany przez nas na poziomie 3,4 proc. będzie nadal zasilany głównie popytem wewnętrznym, a zwłaszcza rosnącą konsumpcją gospodarstw domowych. Przyczyni się do tego dalsza poprawa na rynku pracy wraz z rosnącymi wynagrodzeniami oraz optymizm konsumentów, które to wskaźniki już teraz sięgają najwyższych wartości na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Ponadto, jeśli planowane zmiany forsowane przez nowy rząd wejdą w życie, polski konsument stanie się „silniejszy” w swoich możliwościach zakupowych. Zgodnie z wyliczeniami Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA zapowiadane wprowadzenie programu „Rodzina 500+” i podniesienie kwoty wolnej od podatku, będą oznaczać poprawę sytuacji materialnej 95 proc. gospodarstw domowych. Z drugiej strony sektor handlowy będzie płatnikiem jednego z nowych podatków branżowych, który w zapowiadanym kształcie obejmie większe podmioty detaliczne - zarówno zagraniczne, jak i krajowe. 

Województwo mazowieckie znajduje się jak zawsze na pierwszym miejscu pod względem liczby upadłości w Polsce, co odzwierciedla największą liczbę zarejestrowanych tu podmiotów gospodarczych. W 2015 r. widzimy jednak pogorszenie na Mazowszu, sądy ogłosiły tu aż o 23 proc. więcej postanowień upadłościowych. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie także ze wzrostem liczby bankructw, tym razem o 15 proc. Trzecie miejsce zajmuje Wielkopolska, która zanotowała 13 proc. spadek liczby upadłości. Znaczną poprawę widzimy w woj. dolnośląskim, gdzie liczba bankructw spadła aż o 40 proc.

Analiza obrotów firm, których upadłość ogłoszono w 2015 roku wskazuje, że problem niewypłacalności dotyczy przede wszystkim firm średnich i małych. Na nieco ponad 50 proc. przedsiębiorstw, o których dane finansowe posiadał Coface*, aż 60 proc. firm, które upadły generowało obrót roczny (w ostatnim badanym roku) pomiędzy 5 a 50 mln złotych. O blisko połowę mniej (32 proc.) było upadających firm z rocznym obrotem do 5 mln złotych. Najmniejszą grupę bankrutów (zaledwie 7 proc.) stanowiły przedsiębiorstwa duże, generujące powyżej 50 mln zł obrotu rocznie. W 2011 r. (w którym rozpoczęto analizę wielkości obrotów bankrutujących firm) najmniejszych firm zbankrutowało aż 42 proc. Należy dodać, że większość firm, których danych finansowych Coface nie posiadał, to przedsiębiorstwa małe, które często nie publikują swoich danych finansowych.

Analizując zatrudnienie w firmach, których upadłość ogłoszono, firmy o największych obrotach mają również największe zatrudnienie. Na około 50 proc. przedsiębiorstw, o których dane o zatrudnieniu posiadał Coface, zdecydowaną większość, bo aż 66 proc. przedsiębiorstw stanowią te zatrudniające od 10 do 100 osób. Znacznie mniej jest firm, gdzie pracuje do 9 osób – 21 proc. Najmniejszą grupę stanowią bankruci, zatrudniający najwięcej pracowników, powyżej 100 osób, było ich 12 proc. 

W 2016 r. statystyki upadłościowe mogą stać się nieporównywalne z tymi z lat poprzednich, a to z powodu nowelizacji prawa upadłościowego, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Zmiany powinny upowszechnić i ułatwić procesy restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw, zgodnie z intencją ustawodawcy.

Prezentowane statystyki są przygotowywane przez ubezpieczyciela należności Coface od 1997 roku w oparciu o daty wydania postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości, czyli faktyczne daty upadłości. Wyniki za rok 2015 nie są ostateczne i należy się jeszcze spodziewać wzrostu o kilkanaście przypadków. Podane dane przedstawiają sytuację na dzień 28 grudnia 2015 r.