Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zmiany w statucie spółki Czerwona Torebkawww.dlahandlu.pl - 9 marca 2016 09:27


7 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań zarejestrował zmianę statutu spółki Czerwona Torebka. Zmiany dotyczą m.in. zarządu firmy.

Dotychczasowy § 14 ust. 5 statutu spółki brzmiał: "Z zastrzeżeniem postanowień art. 415 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu w zakresie niniejszego § 14 ust. 5, § 17 (z wyłączeniem ust. 5, 11 i 12), § 21, § 24 oraz § 36 wymaga podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 87,5% głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego."
Po zmianie brzmi zapis brzmi: "Z zastrzeżeniem postanowień art. 415 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu w zakresie niniejszego § 14 ust. 5, § 17 (z wyłączeniem ust. 5, 8 i 9), § 21, § 24 oraz § 36 wymaga podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 87,5% głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego."

Ponadto, zapis: "Zarząd składa się z trzech do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej." zmieniono na: "Zarząd składa się z jednego do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.".