Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Podlasie hołubi bizneswnp.pl - 15 września 2016 16:12


Mimo problemów z wymianą handlową ze Wschodem, Podlaskie stawia na eksport. Jakie ma plany, opowiada - Jerzy Leszczyński, marszałek województwa w rozmowie z wnp.pl

Jakie wnioski na przyszłość płyną z tegorocznego raportu o realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego?

- W tej strategii określiliśmy kiedyś nasze cele do roku 2020. Są wciąż aktualne: to konkurencyjna gospodarka, powiązania krajowe i międzynarodowe oraz jakość życia. Oznaczają m.in. rozwój przedsiębiorstw, wzrost eksportu, inwestycji zagranicznych, lepsze miejsca pracy i wyższe zarobki. Raport pozwala monitorować, w jakim stopniu realizujemy strategię. I dostarcza wiedzy, w których obszarach działania są efektywne, a w których - niewystarczające i należy je zintensyfikować czy podjąć działania naprawcze.

Raport znakomicie też diagnozuje stan naszego regionu. Wskazuje sektory, którymi możemy się pochwalić, i te które również należy wspierać, by nadal prężnie się rozwijały (to odnawialne źródła energii, eksport towarów spożywczych czy też ekologiczna produkcja rolna).

Jaką rolę w rozwoju województwa mogą, pana zdaniem, pełnić małe i średnie przedsiębiorstwa?

- Na pewno musimy nadal dbać o dobre warunki, dobry klimat dla powstawania firm. Mamy powody do zadowolenia, bo ich liczba od 2011 r. wyraźnie rośnie, dzięki czemu już w 2014 r. byliśmy bliscy zakładanego wskaźnika (830 podmiotów na 10 tys. ludności), a w 2016 go przekroczymy. Oczywiście chcemy jednak, by nowych przedsiębiorstw było jeszcze więcej - i to podmiotów innowacyjnych, które stale będą ulepszać technologie czy produkty. Te istniejące firmy, rzecz jasna, wymagają wsparcia, zwłaszcza w pierwszych latach działalności, najtrudniejszych do przetrwania.

A rezultaty?

- Działania na rzecz podlaskich firm przekładają się na kondycję przedsiębiorstw, budują potencjał i wzrost gospodarczy województwa. Mamy instrumenty do działania, ponieważ nasz Regionalny Program Operacyjny tak na przykład zaprojektowano, by wspierać szkolnictwo zawodowe, dostosowane właśnie do naszego rynku pracy. Pracujemy też nad programem rozwoju kompetencji zawodowych woj. podlaskiego. Doprowadzi on do powstania profesjonalnych centrów kształcenia praktycznego, lepszej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i - w efekcie - do podniesienia jakości edukacji zawodowej.

(...)

Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o eksport. W ostatnich latach jego dynamika z woj. podlaskiego znacznie wzrosła. Rozwija się szczególnie prężnie w sektorze spożywczym; w roku 2014 blisko 20 proc. wysyłki spożywczych produktów zwierzęcych z Polski pochodziło z naszego regionu. I ta tendencja ma się utrzymywać.

Wciąż zbyt mały jest jednak udział kapitału zagranicznego ulokowanego w naszym województwie. Wyzwanie dla nas to zmiana tego stanu rzeczy, wzmocnienie naszej atrakcyjności inwestycyjnej. Staramy się o to m.in. zwiększając stale powierzchnię terenów inwestycyjnych i rozwijając sieć usług w ramach Centrum Obsługi Inwestora. Regionalny plan transportowy zakłada też znaczącą poprawę dostępności komunikacyjnej naszego regionu - poprzez budowę dróg i infrastruktury kolejowej.

Jak odnosi się pan do szans, które może stworzyć Nowy Jedwabny Szlak?

- Od dawna staramy się wykorzystywać ogromne możliwości rozwojowe Podlaskiego jako przygranicznego regionu Unii Europejskiej. Myślę, że możemy stać się ważnym ogniwem łączącym Wschód z Zachodem - zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Sieć korytarzy transportowych towarów między krajami Dalekiego Wchodu a Europą, nazywana Nowym Jedwabnym Szlakiem, otwiera w tej materii możliwości na skalę dużo większą niż dotychczas. Jesteśmy w końcu bezpośrednim sąsiadem innych stref gospodarczych, obejmujących zarówno kraje europejskie leżące poza UE, jak i inne kraje Eurazji, w tym państwa Dalekiego Wschodu.

Przygotujemy nasze województwo na proces zainicjowany przez Chiny. Jak w każdym tego rodzaju przedsięwzięciu, należy zacząć od strategii. Dlatego powołałem zespół doradczy, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, samorządów lokalnych, ludzi nauki, regionalnego biznesu czy firm logistycznych. Chcemy stworzyć infrastrukturalne zaplecze dla przyszłych inwestycji związanych z Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Jakich dokładnie?

- Chodzi przede wszystkim o odpowiednią koordynację inwestycji na poziomie regionalnym, ale też umiejętne zdiagnozowanie potrzeb inwestycyjnych czy wypracowanie kierunków działań lobbingowych w kwestii rozwoju sieci dróg i kolei, a także przejść granicznych. Zdefiniowaliśmy już konkretne potrzeby. Jako zarząd województwa możemy jednak działać w ramach jedynie tych możliwości prawnych i kompetencyjnych, które mamy.

Rozmawiała Katarzyna Walterska

Więcej na te tematy podczas III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, 22-23 września 2016 r. Zobacz agendę wydarzenia