Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Credit Agricole: Lekkie spowolnienie wzrostu płac i zatrudnieniaCredit Agricole Bank Polska S.A. - 19 września 2016 09:24


Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w sierpniu do 4,7% r/r wobec 4,8% w lipcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (5,0%) równej konsensusowi rynkowemu. Mimo spowolnienia nominalnego wzrostu płac jego tempo ukształtowało się na poziomie zgodnym z krótkookresowym trendem. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w sierpniu o 5,5% r/r wobec 5,8% w lipcu.

Średnie nominalne tempo wzrostu płac w okresie czerwiec-sierpień wyniosło 4,9% r/r i było najwyższe od marca 2012 r. Sierpniowe dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw potwierdzają zatem stopniowy wzrost presji płacowej w firmach, związany z narastającą barierą w postaci trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach presja ta nie ulegnie znaczącemu nasileniu, na co wskazuje wciąż niski odsetek firm (10,2%) sygnalizujących wzrost nacisków płacowych w firmach objętych lipcowym badaniem koniunktury NBP (tzw. szybki monitoring).

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w sierpniu o 1,3 tys. m/m wobec wzrostu o 9,3 tys. w lipcu. Tym samym spadek zatrudnienia w sierpniu odnotowano po raz pierwszy od 2012 r., co jest niespodzianką w świetle utrzymującego się wysokiego popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym i handlu. Na wysoki popyt na pracę w przetwórstwie wskazują wyniki badań koniunktury PMI, zgodnie z którymi składowa zatrudnienia indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększyła się w sierpniu do 53,6 pkt. (najwyżej od marca 2016 r.) wobec 53,2 pkt. w lipcu (por. MAKROmapa z 1.09.2016). W konsekwencji, spadek zatrudnienia w sierpniu miał najprawdopodobniej charakter przejściowy.

Roczna dynamika zatrudnienia obniżyła się w sierpniu do 3,1% r/r wobec 3,2% r/r w lipcu. Podtrzymujemy ocenę, że dynamika zatrudnienia znajduje się blisko lokalnego maksimum. Oczekujemy, że począwszy od IV kw. roczne tempo wzrostu zatrudnienia zacznie się stopniowo obniżać, co będzie zgodne z naszym scenariuszem zakładającym osiągnięcie stanu równowagi na polskim rynku pracy w 2017 r.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w okresie lipiec-sierpień 9,0% r/r wobec 8,7% w II kw. W naszej ocenie pozytywny wpływ przyspieszenia wzrostu realnego funduszu płac oraz – w głównej mierze - wypłat realizowanych w ramach programu 500+ na dynamikę konsumpcji prywatnej w III kw. będzie ograniczony z powodu oczekiwanego przez nas wzrostu skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania (por. MAKROmapa z 12.09.2016). Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą realna dynamika spożycia prywatnego wzrośnie w III kw. do 4,0% r/r wobec 3,3% w II kw. (por. MAKROmapa z 5.09.2016).

Dane o płacach i zatrudnieniu są zdaniem ekspertów Credit Agricole lekko negatywne dla złotego i rentowności obligacji.