Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sklepy ogólnospożywcze stanowią 23 proc. wszystkich placówek handlowychdlahandlu.pl na podstawie danych GUS - 7 października 2016 11:35


Wyszacowana w 2015 r. liczba 361 tys. sklepów funkcjonujących na terenie Polski prowadzona była przez 292 tys. przedsiębiorstw. Największą część podmiotów gospodarczych posiadających sklepy stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące do 2 sklepów, ich udział w roku 2015 wyniósł aż 97,9% i pozostał na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego - czytamy z danych GUS.

W odniesieniu do pozostałych prezentowanych przedziałów podmiotów gospodarczych według liczby posiadanych sklepów największy wzrost liczebności odnotowano w grupie przedsiębiorstw prowadzących 101-200 sklepów (o 9,3% wobec spadku o 2,3 % przed rokiem) oraz w przedziale 51-100 sklepów (o 5,9% wobec wzrostu o 2,4% odnotowanego w roku poprzednim). Zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw prowadzących 3-10 sklepów (o 1,5% w porównaniu ze spadkiem o 3,3% zaobserwowanym w 2014 r.).

W ogólnej liczbie 361 tys. wystąpiły sklepy różnych specjalizacji branżowych. Największy udział w liczbie sklepów ogółem stanowiły placówki o specjalizacji branżowej pozostałej (42,2 %), ogólnospożywczej (23,0 %) oraz z wyrobami odzieżowymi (10,3 %). Najmniej liczne były sklepy o specjalizacji rybnej – stanowiły one 0,3% sklepów ogółem.