Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zarząd Bonarka City Center odpiera zarzuty najemcówdlahandlu.pl/pr - 26 kwietnia 2010 09:16


W imieniu zarządu Bonarka City Center (BCC) informuję, iż pismo, opublikowane ostatnio na niektórych portalach internetowych, sygnowane przez tzw. Stowarzyszenie Najemców Bonarka City Center, zawiera szereg nieprawdziwych i szkalujących dobre imię BCC informacji. Kierowana do zarządu korespondencja nie potwierdza liczby podmiotów zarejestrowanych w ramach Stowarzyszenia - czytamy w komunikacie.

 W obecnej sytuacji możemy traktować sygnatariuszy pisma jako niewielką grupę nacisku, działającą ze szkodą dla pozostałych najemców, której celem jest przerzucenie odpowiedzialności, związanej z ryzykiem prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, na inne podmioty.

Subiektywnej oceny działalności BCC, wyrażanej przez Stowarzyszenie, w tym również oceny prowadzonej polityki marketingowej, nie potwierdzają zarówno najlepsze, wyrażone w liczbie klientów, otwarcie 2009 roku, jak i pozytywne opinie profesjonalistów - autorytetów z branży nieruchomości komercyjnych, których dowodem są m.in. liczne nagrody, przyznane w konkursach polskich i zagranicznych. O wszelkich działaniach najemcy informowani są na bieżąco - czy to podczas regularnych spotkań z zarządcą, czy w comiesięcznym newsletterze, który trafia do wszystkich podmiotów.

Zdaniem podmiotu zarządzającego BCC treści, wskazane przez Stowarzyszenie w komunikacie, rodzą podejrzenia podjęcia działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji, polegających m.in. na ujawnieniu tajemnic przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i skutkujących odpowiedzialnością osób ponoszących za nie odpowiedzialność. Wyrażamy uzasadnione obawy, iż ujawnienie stanowisk stron na forum publicznym może spowodować nie tylko negatywne skutki dla właściciela i arządcy BCC, ale przede wszystkim dla samych najemców.
W związku z powyższym, Zarząd zdecydował o podjęciu odpowiednich kroków, w celu wykorzystania przysługujących w tej sytuacji środków ochrony prawnej - czytamy w komunikacie podpisanym przez Dariusza Rudzińskiego, dyrektor zarządzający Bonarka City Center.