Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Samopomoc Chłopska z nowym systemem rozliczaniadlahandlu.pl - 13 maja 2010 10:27


Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska" opracował Wzorcowy Plan Kont Spółdzielni. Rozwiązanie zmniejsza pracochłonność komórki księgowej, a zarazem stwarza możliwość rozliczenia kosztów na różne odmiany działalności gospodarczej prowadzone przez spółdzielnie.

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej będzie prowadzona w sposób uproszczony (z wyłącznym zastosowaniem kont zespołu 5), a rachunek zysków i strat sporządzony wyłącznie w wariancie kalkulacyjnym. - Ułatwia to grupowanie kosztów i ich rozliczenie, bo operacje są księgowane bezpośrednio na właściwe stanowisko kosztów, a jeśli zachodzi potrzeba rozliczania kosztów w czasie - na przyszłe okresy sprawozdawcze, to poniesione koszty księguje się bezpośrednio na odpowiednie konto. Zaletą tego rozwiązania jest również to, że nie zachodzi konieczność sprawdzania prawidłowości rozliczenia kosztów w tzw. kręgu zamkniętym oraz daje możliwość rozliczania kosztów na zapasy produktów gotowych i odrębnie na produkty sprzedane - wyjaśniają przedstawiciele Spółdzielni.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" jest organizacją samorządową - dobrowolnym zrzeszeniem spółdzielni, której podstawowym celem jest pomoc i ułatwianie spółdzielniom realizacji ich zadań statutowych oraz inspirowanie współdziałania spółdzielni dla ich
rozwoju i integracji. Związek powstał w 1992 r. w drodze suwerennego aktu założycielskiego podpisanego przez 72 przedstawicieli spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Obecnie zrzesza ponad 1200 spółdzielni.