Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Grupa Delko w dwa miesiące otworzyła 27 placówek Blue Stopdlahandlu.pl - 24 listopada 2017 12:07


Po pierwszych trzech kwartałach 2017 r. Grupa Delko osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 482 mln zł. Były one wyższe o 12,6 proc. od przychodów analogicznego okresu roku ubiegłego. Grupa Delko wypracowała w tym okresie 16,4 mln zł zysku operacyjnego i 12 mln zł zysku netto, co oznacza dynamikę rok do roku odpowiednio na poziomie +27,4 proc. i +26,2 proc. Spółka w ciągu dwóch ostatnich miesięcy otworzyła 27 placówek franczyzowych Blue Stop.

Na wzrost sprzedaży i zysku w 2017 r. wpływ miał, między innymi, fakt konsolidowania, począwszy od lutego 2017 r. wyników spółki RHS Sp. z o.o. W wyniku nabycia powstała ujemna wartość firmy w kwocie 1,3 mln zł, która stanowi zysk na okazjonalnym nabyciu.

- Dzięki osiąganym zyskom oraz efektywnemu zarządzaniu majątkiem obrotowym GK kapitałowa osiągnęła dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 12,7 mln zł, które w znacznej części zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia odsetkowego – czytamy w raporcie firmy.

W samym trzecim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody na poziomie 164,6 mln zł wobec 147,6 mln zł w analogicznym okresie roku 2016, co oznacza dynamikę rok do roku +11,5 proc. Zysk operacyjny w trzecim kwartale bieżącego roku wyniósł 5,9 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego o 23,2 proc. Zysk netto natomiast wyniósł 4,3 mln zł, co oznacza wzrost o 18,2 proc. w stosunku do wartości zysku netto z trzeciego kwartału 2016 r. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w trzecim kwartale br. były dodatnie i wyniosły 5,3 mln zł w porównaniu do ich ujemnej wartości w trzecim kwartale 2016 r. (-2,8 mln zł).

- Grupa Kapitałowa nadal realizuje projekt franczyzowy pod szyldem Blue Stop – wg stanu na dzień przekazania niniejszego raportu w sieci Blue Stop funkcjonuje 369 sklepów, co oznacza przyrost o 27 placówek w stosunku do stanu na dzień publikacji raportu za pierwsze półrocze 2017 r. - czytamy w raporcie.

Raport za pierwsze półrocze 2017 r. został opublikowany w dniu 21 września.

Przypomnijmy, że w 2016 r. skonsolidowany zysk brutto Grupy Delko wyniósł 12,6 mln zł i był wyższy od zysku brutto wypracowanego w 2015 r. o 2,1 mln zł, tj. o 20,6 proc. Grupa kapitałowa wypracowała zysk netto na poziomie 10,1 mln zł, co oznacza jego roczną dynamikę w wysokości +22,3 proc. Spółka dominująca Delko SA osiągnęła zysk brutto w kwocie 6,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 6 mln zł.