Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ARC: W pracy najbardziej cenimy przyjazną atmosferę i stabilność zatrudnieniadlahandlu.pl - 27 marca 2018 12:05


Pracownicy w Polsce najbardziej w pracy cenią sobie czynniki podnoszące ich komfort: przyjazną atmosferę, stabilność zatrudnienia oraz dobrą lokalizację. Dużo mniej ważna jest prywatna opieka zdrowotna czy karnet na siłownię. Co trzeci Polak przyznaje, że całkowicie zachowuje równowagę między pracą, a życiem prywatnym - wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Benefity pozapłacowe mają istotne znaczenie przy wyborze miejsca pracy. Zgodnie z najnowszym badaniem ważniejsze są benefity gwarantujące komfort pracy niż te posiadające wartość materialną. Stosunkowo niską wartość mają dla pracowników aspekty związane z pozycją firmy na rynku.

Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni zwracają uwagę na atmosferę pracy (73% do 59%) oraz lokalizację i dogodny dojazd do miejsca pracy (65% do 55%). Mężczyźni z kolei częściej skupiają swoją uwagę na pozycji, jaką zajmuje dany pracodawca w obrębie branży w której operuje (13% do 8% u kobiet)  oraz na dostęp do nowych technologii w miejscu pracy (22% do 15%).

Możliwość awansu w firmie jest czynnikiem częściej wybieranym przez osoby młode, mężczyzn oraz osoby z wyższym wykształceniem, rzadziej zaś przez starszych pracowników. Osoby z wykształceniem wyższym są częściej niż ogół badanych zainteresowane dostępem do szkoleń (44%), bardziej zachęca je też pozytywny wizerunek pracodawcy (35%).

Osoby z wykształceniem podstawowym zdecydowanie mniej cenią wyżej wymienione czynniki - stanowiska oferowane tym respondentom przeważnie nie posiadają szeroko rozwiniętej ścieżki awansu i rozwoju. Równie często co osoby z wykształceniem wyższym zwracają oni uwagę na refundację kosztów dojazdu (27%).

Porównując obecne wyniki do podobnego badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia 12 lat temu, w ciągu tego czasu zmieniło się znaczenie pojęcia work-life balance wśród osób aktywnych na rynku pracy. Wcześniej oznaczało ono jedynie możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a domem, obecnie w tym pojęciu mieszczą się również elastyczne godziny pracy oraz dostrzeganie przez przełożonego potrzeb swoich pracowników. Obecnie częściej staramy się zachowywać równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Jednocześnie więcej osób niż w 2006 roku przyznaje, że nie udaje im się tego dokonać. Pracownicy coraz częściej są niezadowoleni z warunków swojej pracy, a wśród powodów niezadowolenia częściej niż 12 lat temu wymieniają brak możliwości zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym.

- Polski rynek pracy jest na etapie, gdzie równowaga między sferą zawodową a prywatną ma duże znaczenie i jest rozumiana szeroko. W 2006 roku, kiedy przeprowadzaliśmy badanie na ten temat po raz pierwszy, istniał wyłącznie ogólny postulat równowagi miedzy życiem osobistym a zawodowym. W tegorocznej edycji badania pracownicy wskazują na konkretne aspekty, które są dla nich ważne. Z naszych najnowszych badań wynika, że praca i życie osobiste wzajemnie się uzupełniają i w różny sposób komponują, w zależności od etapu życia pracownika. Coraz częściej pracodawcy umożliwiają pracownikom pracę z domu, w miejscu pracy panują bardziej partnerskie stosunki, dba się o rozwój osobisty i intelektualny pracownika. W takiej postawie zbliżyliśmy się do społeczeństw zachodnich, gdzie praca nie ma wyłącznie aspektu zarobkowego - komentuje Łukasz Mazurkiewicz, Prezes ARC Rynek i Opinia.

- Coraz więcej osób jest zdania, że praca powinna być ważną sferą życia, ale nie powinna być oddzielona sztuczną barierą od pozostałych życiowych aktywności. Wszystkie sfery naszego życia powinny się w sposób naturalny przenikać, przy czym praca nie może być sferą dominującą. Nieprzypadkowo w rankingu benefitów pozapłacowych na czele pojawiają się sprawy mało utylitarne: przyjazna atmosfera, lokalizacja firmy, możliwość rozwoju. Wszystkie te benefity dotyczą sfery satysfakcji osobistej. Umiejętne wykorzystanie tego trendu przez pracodawców daje szanse na ułożenie dobrych relacji między pracodawcą i pracownikiem przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Warto o tym pamiętać w czasach, kiedy wprowadzanych jest wiele pro pracowniczych zmian prawnych. W opiniach pracowników wyraźny jest prymat zagadnień relacyjnych nad formalno-prawnymi. Rynek pracy na pewno się cywilizuje dzięki dwóm czynnikom: z jednej strony jest coraz korzystniejszy dla pracownika, z drugiej zaś  - w miejscu pracy tworzą się lepsze, społeczne relacje - dodaje.

Badanie Benefity pozapłacowe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie N=919 osób, na początku 2018 roku. Projekt o analogicznej tematyce został również przeprowadzony w 2006 roku, na reprezentatywnej próbie N=500 Polaków. Obie edycje badania zrealizował instytut ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (badania online), na panelu badawczym ePanel.pl.