Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Bio Planet: Jesteśmy liderem rynku w zakresie dystrybucji hurtowej żywności ekologicznejdlahandlu.pl - 12 kwietnia 2018 13:33


W 2017 r. Bio Planet S.A. zwiększyła sprzedaż osiągając 123,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (9 proc. wzrostu w stosunku do 2016 roku, kiedy przychody wyniosły 113,5 mln zł). Jednocześnie zwiększył się zysk netto spółki osiągając poziom 1,02 mln zł.

Wszystkie akcje spółki były notowane na rynku NewConnect. W ostatni dzień notowań 2017 r.,
tj. 29 grudnia 2017 r., kurs akcji zamknął się na poziomie 7,89 zł (oznacza to 9% spadek względem
ceny na koniec grudnia 2016 roku, która wynosiła 8,70 zł).

Wynik 2017 r. choć lepszy niż osiągnięty w 2016 roku nadal nie jest satysfakcjonującym poziomie.
Na osiągnięte wyniki 2017 r. wpłynęły takie czynniki jak: niższa niż oczekiwana dynamika przychodów ze sprzedaży (tylko 9%, podczas gdy w 2016 roku dynamika sprzedaży wynosiła 32%); wzrost kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w stosunku do przychodów spółki (udział
ten w 2017 r. wyniósł 9,9% wobec 8,6% w 2016 roku); wysokie inne koszty operacyjne (udział w 2017 r. wyniósł 1,4% wobec 1,1% w 2016 roku); niewielki wzrost marży na sprzedaży; wysokie dodatnie różnice kursowe związane ze spadkiem kursów EUR i USD.

W ocenie zarządu dynamika sprzedaży spółki w najbliższych latach nie będzie już tak wysoka, jak osiągana w latach przed 2016 rokiem. Dlatego, aby wrócić do osiągania rekordowych zysków netto konieczne będzie zwiększenie marży na sprzedaży generowanej przez spółkę.

- Rynek żywności bio rośnie nadal w Polsce w tempie szacowanym przez nas, na około 20% rocznie i wzrost ten wpisuje się w ogólnoświatowy trend zwiększania spożycia certyfikowanej żywności ekologicznej(...). W ocenie zarządu Bio Planet silny wzrost polskiego rynku bio żywności będzie kontynuowany w następnych latach, jednakże znaczną część tego wzrostu skonsumują sieci dyskontów i hipermarketów, w których udział Bio Planet nie jest wysoki, dlatego wzrost sprzedaży spółki może być w kolejnych latach nieco wolniejszy niż wzrost rynku żywności ekologicznej. Nasze szacunki odnośnie wielkości polskiego rynku żywności bio w 2017 r. to około 1,1 mld zł liczone w cenach detalicznych brutto. Z kolei wielkość rynku liczona w cenach hurtowych brutto wyniosła w 2017 roku około 760 mln zł, zaś w cenach hurtowych netto około 690 mln zł. Oznacza to, że udział Bio Planet w rynku (liczonym wg cen hurtowych netto) wyniósł w 2017 roku około 16%. Tym samym spółka zachowała pozycję lidera rynku polskiego w zakresie dystrybucji hurtowej żywności ekologicznej. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz nadal niewielki kapitał własny firmy uważamy, że zysk 2017 roku powinien zostać reinwestowany w spółce. Dlatego rekomendujemy akcjonariuszom przeznaczanie całego zysku za 2017 rok na zwiększanie kapitału zapasowego firmy. 
Naszym celem długoterminowym jest wypracowanie stabilnej i przewidywalnej polityki dywidendowej.
Wyzwaniem na następne lata dla spółki jest rozbudowa magazynów oraz budowa nowoczesnego zakładu konfekcjonowania żywności ekologicznej - napisał w liście do akcjonariuszy Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.